Lasten kädet yhdessä.

Sekä Mäntymäen koulussa että Granhultsskolanissa järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa. Ne ovat vapaaehtoista kerhotoiminnan luonteista maksullista toimintaa, johon saavat osallistua peruskoulun kaikki ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat sekä oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulun lukuvuoden aikana kaikkina koulun työpäivinä paitsi mahdollisina lauantaikoulupäivinä ja yksittäisinä henkilökunnan koulutuspäivinä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa muun muassa ulkoillaan, tehdään läksyjä, liikutaan, levätään, luetaan, askarrellaan, taiteillaan ja harjoitellaan kaveritaitoja sekä ylipäänsä lapsia kiinnostavia asioita.

Elokuusta 2023 alkaen toimintaa ohjaavat koulun henkilökuntaan kuuluvat koulunkäynnin- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat.

Tietoa aamu- ja iltapäivätoiminnasta löydät tältä sivulta. Voit ottaa myös yhteyttä koulun rehtoreihin sekä iltapäivätoiminnan koordinaattoriin Maija Tiaiseen.

Ota yhteyttä

Maija Tiainen

Sivistystoimen suunnittelija

Granimallin ja iltapäivätoiminnan koordinaattori

Organisaatio
Sivistystoimi

Aamutoiminta

Suomenkielinen aamutoiminta (aamuparkki) järjestetään ma-pe klo 7.30 – tuntien alkamiseen saakka Mäntymäen koulun kuvaamataidon luokassa.

Aamuparkin yhteystiedot: puh. 050 343 8860

Aamutoiminnan maksut

Aamuparkin asiakasmaksu on 25,00e/kk lukuvuonna 2023-2024.

Iltapäivätoiminta

Suomenkielistä iltapäiväkerhotoimintaa järjestetään Mäntymäen koululla (Mäntymäentie 2, 02700 Kauniainen).

Iltapäivätoimintaa järjestetään pääsääntöisesti klo 12.00 – 17.00 välisenä aikana oppilaan oppituntien päättymisen jälkeen.

Iltapäivätoimintaan osallistuvalle lapselle tarjotaan välipala.

Iltapäivätoiminnan maksut

Toiminnasta lapsen vanhemmilta perittävät asiakasmaksut ovat seuraavat:

AsiakasmaksuPalvelu  
80 euroa/kk3 päivää viikossa, 5 tuntia päivässä  (klo 17.00 asti)
100 euroa/kk5 päivää viikossa, 4 tuntia päivässä (klo 16.00 asti)
120 euroa/kk5 päivää viikossa, 5 tuntia päivässä (klo 17.00 asti)

Kaupunki perii asiakasmaksun huoltajilta kuukausittain. Periaatteita, joita maksun perinnässä noudatetaan:

 • Maksu peritään jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu iltapäivätoimintaan.
 • Jos iltapäivätoimintaa on tarjolla lapselle enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta.
 • Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.
 • Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
 • Mikäli lukuvuoden alussa palvelun piiriin ilmoitettu lapsi jää kesken vuoden kokonaan pois palvelun piiristä (vanhemmat irtisanovat sopimuksen iltapäivätoiminnan palvelusta), laskutetaan vanhemmilta täysi asiakasmaksu irtisanomiskuukautta seuraavan kuukauden loppuun asti. Poikkeuksena ennen syyskuun loppua tehdyt muutokset, joissa irtisanoutuminen astuu asiakkaan toivoessa voimaan seuraavan kuun alusta. Eli esimerkiksi 15.9. tehty irtisanomisilmoitus astuu voimaan 1.10.
 • Mikäli lukuvuoden alussa palvelun piiriin ilmoitetulle lapselle hankittavan iltapäivätoiminnan palvelun laajuutta halutaan muuttaa kesken vuoden:
  • 5-päiväisestä 3-päiväiseksi laskutetaan vanhemmilta täysi asiakasmaksu muutoskuukautta seuraavan kuukauden loppuun asti.
  • 3-päiväisestä 5-päiväiseksi muutos maksussa tulee voimaan kun lapsi aloittaa iltapäivätoiminnassa seuraavan kokonaisen kuukauden jälkeen. Esimerkiksi jos lapsi ilmoitetaan 5-päiväiseksi 15.9., voi hän aloittaa 5-päiväisenä 1.11.
  • Poikkeuksena muutoksissa ovat ennen syyskuun loppua tehdyt muutokset, joissa muutos astuu asiakkaan toivoessa voimaan seuraavan kuun alusta. Eli esimerkiksi jos muutos tehdään 15.8., astuu se voimaan 1.9.

Ilmoitukset palvelun laajuuden muutoksista tehdään iltapäivätoiminnan koordinaattorille Maija Tiaiselle.

Maksuhuojennukset ja -vapautukset

Lisäksi mikäli lapsen vanhemmat ovat oikeutettuja asiakasmaksulaista ilmenevällä tavalla maksun huojennukseen tai maksusta vapauttamiseen, voidaan em. huojennus tai vapautus myöntää määräajaksi. Hakemukset huojennuksista tai vapauttamisista tulee lähettää Maija Tiaiselle.

Aamu- ja iltapäiväkerhopaikan hakeminen lukuvuodeksi 2024–2025

Paikkaa aamu- ja iltapäiväkerhosta haetaan kaupungilta. Kaikille hakijoille pyritään järjestämään paikka aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

Varsinainen hakuaika lukuvuoden 2024–2025-toimintaan on 1.–14.5.2024. Hakeminen tapahtuu Wilma-järjestelmän kohdassa Hakemukset ja päätökset.

Päätös aamu- ja iltapäivätoiminnan paikasta annetaan sivistystoimessa touko-kesäkuun aikana ja se on nähtävänä Wilmassa tai halutessanne lähetetään kotiin postitse.

Mikäli aamu- ja/tai iltapäivätoimintaan haetaan 14.5. jälkeen, tulee oppilaan huoltajan täyttää alla oleva hakemuslomake ja toimittaa se kaupungintalolle iltapäivätoiminnan koordinattorille Maija Tiaiselle. Tällöin tulee huomioida, että lapsi voi aloittaa iltapäivätoiminnassa seuraavan kokonaisen kalenterikuukauden jälkeen. Esimerkiksi jos lapsi ilmoitetaan mukaan iltapäivätoimintaan 15.9.2024, voi hän aloittaa iltapäivätoiminnan 1.11.2024.

Palauta täytetty hakemus iltapäivätoiminnan koordinattorille Maija Tiaiselle kaupungintalolle tai maija.tiainen@kauniainen.fi