Tillbaka till aktuellt
13.8.2021

Förra veckan gick huvudstadsregionen över till coronaepidemins samhällsspridningsfas och läget är synnerligen svårt i regionen för tillfället. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat ett beslut som skärper sammankomstbegränsningarna och begränsar användningen av kundutrymmen i kommunernas områden i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda från och med den 20 augusti 2021. Beslutet är i kraft till och med den 12 september 2021.

Coronaläget i huvudstadsregionen har försämrats på ett avgörande sätt och regionen är i samhällsspridning. Smittspårningen i regionen är starkt överbelastad. Det är nödvändigt att öka begränsningarna för att kunna kontrollera epidemispridningen. Bara genom att följa anvisningarna och begränsningarna är det möjligt att trygga hälso- och sjukvårdens kapacitet, säkerställa att primärvården fungerar och att spårningsfunktionerna håller takt med smittorna. Det är nu väsentligt att bekämpa viruset genom att begränsa antalet närkontakter och följa hygienanvisningarna – ansvaret ligger på varje enskild individ och aktör.

Mer sammankomstbegränsningar för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

De av regionförvaltningsverket förordnade sammankomstbegränsningarna gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.

I och med Regionförvaltningsverket i Södra Finlands nya beslut kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda ordnas där deltagarantalet

  • i utrymmen inomhus är högst 25 personer och
  • i avgränsade områden utomhus är högst 50 personer.

Det förutsätter att kunder, de som deltar i verksamheten och sällskap de facto kan undvika närkontakt med varandra och att säkerheten kan tryggas genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 31 maj 2021.

I det här förordnandet avses med närkontakt vistelse i samma utrymme inomhus på mindre än två meters avstånd under mer än 15 minuter eller fysisk kontakt med varandra och i utomhusutrymmen fysisk kontakt med varandra.

Möjligt att avvika från gränserna för den totala publikmängden genom att dela in utrymmet i separata områden

Inomhus och i utomhusutrymmen är det möjligt att avvika från gränserna för den totala publikmängden om utrymmet delas in i flera områden. Det förutsätter att

  • det finns flera läktardelar eller sådana områden avsedda för publik som kan avgränsas
  • publiken som deltar i en tillställning inomhus kan placeras på egna sittplatser eller egna områden med högst 25 personer och i en tillställning i utomhusutrymmen i avgränsade läktardelar eller områden med högst 50 personer och
  • kunder, de som deltar i verksamheten och sällskap de facto kan undvika närkontakt med varandra och säkerheten kan tryggas genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 31 maj 2021.

Mellan läktardelarna ska dessutom finnas en tydligt utmärkt skyddszon. Det ska också finnas egna ut- och ingångar och tjänster och egen personal för varje läktardel (t.ex. servering och toaletter). Läktardelarna kan utnyttja samma tjänster om användningen av dem kan delas upp och rengöringen av ytorna skötas på ändamålsenligt sätt mellan de olika läktardelarnas användning.

Sammankomstbegränsningarna som regionförvaltningsverket har meddelat gäller inte privata tillställningar. För sådanas del är det skäl att följa sjukvårdsdistriktens och kommunernas rekommendationer.

Aktörer ska säkerställa att inga närkontakter uppstår i kundutrymmen

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands förordnande ålägger på ett omfattande sätt olika aktörer i kommunernas områden i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda att säkerställa att kunder, de som deltar i verksamheten och sällskap de facto kan undvika närkontakt med varandra i de utrymmen som de förvaltar.

Med närkontakt avses vistelse i samma utrymme inomhus på mindre än två meters avstånd från varandra under mer än 15 minuter eller fysisk kontakt med varandra samt i utomhusutrymmen fysisk kontakt med varandra. Utrymmena kan inte användas om det inte är möjligt att ordna verksamheten på det sätt som lagen förutsätter.

Beslutet grundar sig på 58 d paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar och gäller i stor utsträckning både den offentliga och privata sektorn, alltså följande aktörer:

  • privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer 
  • enskilda näringsidkare 
  • kommuner och samkommuner 
  • religionssamfund 
  • offentligrättsliga inrättningar. 

Förordnandet gäller inomhusutrymmen där det samtidigt vistas över tio kunder eller deltagare. Motsvarande gräns för antalet kunder i utomhusutrymmen är femtio. Förordnandet ska följas i utrymmen som anses ha hög risk, till exempel utrymmen för inomhusmotion, också om det samtidigt finns ett färre antal kunder. Förordnandet gäller inte läroanstalternas verksamhet, småbarnspedagogik, professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

En skriftlig plan om hur närkontakter hindras

Aktörerna ska utarbeta en skriftlig plan för hur närkontakter mellan kunderna eller deltagarna hindras. Aktörerna kan själva fastställa vilka metoder de använder. Om det inte är möjligt att ordna verksamheten på det sätt som lagen förutsätter kan utrymmena inte användas. Planen ska hållas framlagd i utrymmet så att kunderna och de som deltar i verksamheten kan se den. Planen ska inte skickas till regionförvaltningsverket för godkännande.

De som ansvarar för användningen av kundutrymmena ska dessutom beakta de allmänna hygienkraven enligt 58 c paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller exempelvis effektivare rengöring av ytor och vägledning av kunderna gällande rutiner som förebygger spridningen av viruset.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland följer fortlöpande upp hur det epidemiologiska läget utvecklas och upphäver de nu meddelade begränsningarna om läget förbättras och kriterierna för beslutet inte längre uppfylls.

Grankulla stad följer med läget och informerar om lokala linjedragningar vecka 33.