Takaisin ajankohtaisiin
13.8.2021

Pääkaupunkiseutu siirtyi viime viikolla koronaepidemian leviämisvaiheeseen ja tilanne alueella on tällä hetkellä erittäin vaikea. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, jonka myötä kokoontumisrajoitukset kiristyvät ja asiakastilojen käyttöä rajoitetaan Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kuntien alueilla 20.8.2021 alkaen. Päätös on voimassa 12.9.2021 saakka.

Pääkaupunkiseudun koronaepidemiatilanne on vaikeutunut ratkaisevasti ja alue on leviämisvaiheessa. Tartunnanjäljitys on alueella pahasti ruuhkautunut. Rajoitusten lisääminen on välttämätöntä, jotta epidemian leviämistä saadaan hillittyä. Vain ohjeita ja rajoituksia noudattamalla voidaan turvata terveydenhuollon kantokyky sekä varmistaa, että perusterveydenhuolto toimii ja jäljitystoiminnot pysyvät tartuntojen perässä. Viruksen leviämisen torjunta lähikontakteja rajoittamalla ja hygieniaohjeita noudattamalla on nyt keskeistä – ja jokaisen toimijan ja yksilön vastuulla.

Yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin lisää rajoituksia

Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset koskevat yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston uuden päätöksen myötä sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voidaan Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu

  • sisätiloissa enintään 25 henkilöä ja
  • alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa enintään 50 henkilöä.

Tämä edellyttää, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta.

Lähikontaktilla tarkoitetaan tässä määräyksessä ihmisten oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa ja ulkotilassa fyysistä kontaktia toisiinsa.

Yhteisyleisömääristä voi poiketa eriyttämisjärjestelyin

Yhteisyleisömäärää koskevista rajoista voi sisä- ja ulkotiloissa poiketa eriyttämisjärjestelyin. Tämä edellyttää, että

  • tiloissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita
  • tilaisuuteen osallistuva yleisö voidaan sijoittaa omille istumapaikoille tai omille alueille sisätiloissa enintään 25 ja ulkotiloissa enintään 50 henkilön erillisiin katsomolohkoihin tai yleisölle tarkoitettuihin alueisiin ja
  • niissä asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta.

Lisäksi käytössä olevien lohkojen välille on järjestettävä selkeä suojavyöhyke. Jokaiselle lohkolle tulee olla omat kulkureitit, palvelut (kuten mahdolliset tarjoilupalvelut ja saniteettitilat) sekä tapahtumahenkilökunta. Lohkot voivat käyttää samoja palveluja, jos niiden käyttö voidaan porrastaa ja pintojen puhdistuksesta huolehditaan lohkojen välillä asianmukaisesti.

Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset eivät koske yksityistilaisuuksia. Näiden osalta on syytä noudattaa sairaanhoitopiirin tai kuntien antamia suosituksia.

Toimijoiden on varmistettava, ettei asiakastiloissa synny lähikontakteja

Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräys velvoittaa myös laajasti eri toimijoita Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kuntien alueella varmistamaan, että niiden ylläpitämissä tiloissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa ja ulkotilassa fyysistä kontaktia toisiinsa. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää.

Päätös perustuu tartuntatautilain pykälään 58 d ja koskee laajalti sekä julkista että yksityistä sektoria eli seuraavia toimijoita:

  • yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt
  • yksityiset elinkeinonharjoittajat
  • kunnat ja kuntayhtymät
  • uskonnolliset yhdyskunnat
  • julkisoikeudelliset laitokset.

Määräys koskee sisätiloja, joissa on samanaikaisesti yli kymmenen asiakasta tai osallistujaa. Ulkotiloissa vastaava asiakasmääräraja on viisikymmentä. Ns. korkean tartuntariskin tiloissa, kuten sisäliikuntatiloissa, määräystä on noudatettava, vaikka asiakkaita olisi samanaikaisesti vähemmänkin. Määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Kirjallinen suunnitelma lähikontaktien estämisestä

Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten asiakkaiden tai osallistujien väliset lähikontaktit estetään. Toimijat voivat määritellä keinot tähän itse. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää. Suunnitelma on pidettävä tiloissa esillä siten, että asiakkaat tai toimintaan osallistuvat näkevät sen. Suunnitelmaa ei lähetetä aluehallintovirastolle hyväksyttäväksi.

Asiakastilojen käytöstä vastaavien täytyy ottaa huomioon myös tartuntatautilain pykälän 58 c mukaiset yleiset hygieniavaatimukset mm. pintojen tehostetusta puhdistamisesta ja asiakkaiden ohjeistamisesta käytännöistä, joilla ehkäistään viruksen leviämistä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto seuraa alueen epidemiatilanteen kehittymistä jatkuvasti ja kumoaa nyt tehdyt rajoitukset, jos tilanne paranee ja päätöksen edellytykset eivät enää täyty.

Kauniaisten kaupunki seuraa tilannetta ja tiedottaa erikseen paikallisista linjauksista viikolla 33.