Tillbaka till aktuellt
28.1.2022

Vi vill tacka alla som deltog och svarade på strategienkäten 12–26.1. Målet med enkäten var att få höra Grankullabornas åsikter om centrala frågor gällande Grankulla och strategin, och få möjlighet till att påverka hur staden prioriterar sin verksamhet under de kommande åren.

Som ett resultat av deltagandet i enkäten har vi nu fått en gemensam bild över strategifrågorna. Sammanlagt svarade cirka 770 kommuninvånare på enkäten, 310 egna svar skickades, och över 6 000 svarsjämförelser gjordes. Vi utnyttjar resultaten i fullmäktiges fortsatta arbete, och målet är att stadens nya strategi godkänns i fullmäktige i mars.

Nedan hittar du de tre mest valda svaren av alla som deltog för varje fråga. En del av svaren kommer från andra deltagare. De har inte redigerats, så mindre och ofarliga stavfel kan finnas med.

1. ”Öppen och experimentvillig”

En stad med smart verksamhet och ekonomi: Vilka mål ska vi sträva efter i vår nästa strategi?

 1. Bibehåll vår trygga villamiljö och fina tvåspråkiga närservice. Då vill personer med bra löneinkomster bo här, vilket ger skatteintäkter.
 2. Ett livskraftigt småstadscentrum, men möjlighet att tillgodose framtida behov. En stad blir aldrig färdigbyggd!
 3. Gör Grankulla till en förebild beträffande både miljö och hälsofrämjande

2. ”Mot ett resurssmart Grani”

En trygg, grönskande fotgängarstad: Vilka mål ska vi sträva efter i vår nästa strategi?

 1. Prioritera områden och rum för barn och ungdom, grönområden för rekreation och bra cyckelvägar.
 2. Fokus på att inspirera till promenader – vackra parker, grönområden, slingrande stigar.
 3. I planläggningen beaktas miljökonsekvenser och kvalitetskonsekvenser (inte uteslutande ekonomiska konsekvenser).

3. ”Alla med”

Med fokus på invånarna: Vilka mål ska vi sträva efter i vår nästa strategi?

 1. Livskvalitet och välmående för alla invånare.
 2. Bra service på båda språken
 3. Samarbete mellan staden, klienterna, invånarna, företagarna och intressentgrupperna för stadens utveckling och verksamhet.

Några plock från invånarnas egna svar

 • Välmående personal, Kvalitativa arbetsprocesser, Ekonomi i balans&kostnadseffektivitet och Överträffa kundernas (inv.) förväntningar.
 • Ta vara på Grankullas historia och ”själ”. Det är det som gör staden unik!
 • Att man kan bo och leva utan bil i Grankulla
 • Mindre höghus, mer natur.
 • Satsa på hela befolkningen inte endast på barnfamiljer och pensionärer.
 • Öka trivseln genom att stöda lokala företagare och bygga små komplex för eventuell cafeverksamhet (Gali, simhallen, Kasaberget?)