Tillbaka till aktuellt
22.3.2022

Stadsfullmäktige höll möte måndagskvällen 21.3 där följande beslut fattades.

Föredragningslistan med beredningarna.

Besluten kort:

Anhållan om tilläggsanslag för anskaffning av markområden (Grankulla infartsparkering och den närmaste omgivningen kring järnvägsstationen).
Fullmäktige beviljade ett tilläggsanslag på 300 000 euro till budgeten 2022 för anskaffning av markområden kring infartsparkeringen och i den närmaste omgivningen kring järnvägsstationen.

Daghemmet Ekkulla (före detta Villa Anemone), anhållan om tilläggsanslag
Fullmäktige beviljade tilläggsanslaget på 1 230 000 euro för genomförandet av projektet (Daghemmet Ekkulla (före detta Villa Anemone), ombyggnad för verksamhet inom småbarnspedagogiken).

Obehandlade fullmäktigemotioner från år 2021
Fullmäktige antecknade redogörelserna och åtgärderna med anledning av fullmäktigemotionerna samt det nuvarande beredningsskedet för kännedom och konstaterade att fullmäktigemotionerna nr 1, 2, 3, 6, 8, 12 och 14 är slutbehandlade.

Avtal med Västra Nylands välfärdsområde om överföring av statsunderstödet för IKT-förändringarna och verkställande av IKT-förändringarna (anhållan om tilläggsanslag)
Fullmäktige beviljade ett tilläggsanslag till budgeten 2022 så att kostnadsstället “VN IKT-förändring” beviljas 500 000 euro på kostnadskontot Köp av sakkunnigtjänster och på motsvarande sätt 500 000 euro på intäktskontot Övriga understöd och bidrag.

Överföring av oanvända investeringsanslag från 2021 som tilläggsanslag för 2022
Fullmäktige beslutade att 1 045 973 euro av de investeringsanslag som blev oanvända 2021 överförs till investeringsdelen i budgeten för 2022 enligt bilagan.

Överskridningar och underskridningar av driftsekonomidelens och investeringsdelens bindande verksamhetsbidrag 2021
Fullmäktige godkände överskridningarna av verksamhetsbidragen och anslagen i driftsekonomidelen och investeringsdelen år 2021 enligt redogörelsen i föredragningslistan.

Ansökan om ändring av detaljplanen för en del av fastigheten 235-402-3-44 (Brännstigen 1)
Fullmäktige beslutade att inte inleda en detaljplaneändring i enlighet med ansökan.

Uppdatering av § 1-24 i byggnadstillsynens taxa
Fullmäktige godkände det bifogade förslaget till taxa för byggnadstillsynens inspektions- och tillsynsuppgifter och andra myndighetsuppgifter som hör till byggarbete och beslutade att den nya taxan träder i kraft 1.7.2022.

Svar på fullmäktigemotionen om att vidta åtgärder för att få cyklisterna att sänka farten på gång- och cykelleden i Stationsvägens backe och/eller skaffa trafikljus till korsningen mellan Banstigen och Stationsvägen
Fullmäktige antecknade för kännedom svaret på fullmäktigemotionen om att vidta åtgärder för att få cyklisterna att sänka farten på gång- och cykelleden i Stationsvägens backe och/eller skaffa trafikljus till korsningen mellan Banstigen och Stationsvägen, och konstaterade att motionen är slutbehandlad.