Tillbaka till aktuellt
6.7.2021

Riksdagen har ändrat lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården och förordningen som kompletterar den. Social- och hälsovårdsutskottet i Grankulla har vid sitt sammanträde 9.6.2021 fastställt klientavgifterna från och med 1.7.2021. Klientavgifterna preciseras ännu i augusti, särskilt för hemvård och serviceboende.

Det här meddelandet innehåller de viktigaste ändringarna som påverkar Grankulla stads tjänster. Vi kommer senare att informera mer om ändringarna i klientavgifter separat för varje tjänst. För boende inom boendeservice fattas vid behov senare beslut om klientavgiften som de kommer att få per post.

Lagstiftningen har ändrats för att främja jämlikhet i hälsa och tillgång till vård. Genom ändringarna i lagen om klientavgifter blir i vissa avseenden fler hälsovårdstjänster avgiftsfria och avgifterna skäligare. De tjänster som blir avgiftsfria i fortsättningen är till exempel mentalvårdens öppen vård inom primärhälsovården samt skolhälsovården för personer över 18 år. Mottagningen hos sjukskötare inom primärhälsovården blir också avgiftsfri.

Vad ändras?

Boendeservice

Från och med början av juli 2021 ingår i lagen avgifterna för långvarig boendeservice som ordnas med stöd av socialvårdslagen. I framtiden tillämpas två olika avgiftsgrunder på avgifterna för serviceboende: avgifterna för s.k. vanligt serviceboende och serviceboende med heldygnsomsorg kommer i fortsättningen att bestämmas utifrån olika grunder. Tidigare har avgifterna bestämts på samma grunder.

Avgiften för serviceboende med heldygnsomsorg enligt socialvårdslagen (vårdhem för äldre, tjänster för personer med funktionsnedsättning och missbrukarvården) är fortfarande högst 85 procent av klientens månatliga nettoinkomst eller 42,5 procent av makarnas månatliga nettoinkomster. I regel ska klienten ha 15 procent av inkomsterna till sitt förfogande för personligt bruk (makar 57,5 %). Dessutom dras utgifterna för serviceboende med heldygnsomsorg av från klientens inkomster, då utgifterna tidigare har dragits av från klientavgiften. I lagändringen definieras även andra avdrag från inkomster.

Ett nytt beslut om klientavgiften kommer att fattas för klienter inom långvarig boendeservice under sommaren eller hösten 2021. Beslutet ersätter det förra beslutet om klientavgiften och faktureringen korrigeras härefter för att motsvara den nya klientavgiften. Då boendeservice faktureras i efterhand får klienterna fakturan på den nya avgiften tidigast i september 2021.

Regelbunden hemvård

Avgiften för hemvården bestäms i fortsättningen huvudsakligen utifrån gällande grunder, dvs. antalet servicetimmar, klientens betalningsförmåga och familjens storlek. I fortsättningen fastställs i lagen de maximala procentandelarna enligt servicetimmar som kommunen inte får överskrida när den bestämmer avgiften. I Grankulla är procentandelarna som ligger som grund för hemvårdens avgifter lägre än den maximala nivån i lagen. Ett par justeringar kommer att införas i procentandelarna.

Familjevård inom tjänster för personer med funktionsnedsättning

Den inkomstrelaterade månadsavgiften upphör. Enligt den ändrade klientavgiftslagen är familjevård som ordnas som specialomsorger om utvecklingsstörda avgiftsfri men för uppehället kan det dock tas ut en avgift.

Avgiften för uppehälle tas i fortsättningen ut av de klienter inom specialomsorgerna som får familjevård på samma grunder som klienter i boendeenheter. Därtill tas det ut avgifter för måltider som ingår i tjänsten enligt användning. Måltidsavgifterna faktureras enligt prislistan av tjänster för personer med funktionsnedsättning.

Ändringar i fakturering och begäran om omprövning

I klientavgiftslagen fastställs i fortsättningen vilka uppgifter fakturorna för klientavgifter ska innehålla. I Grankulla överensstämmer de nuvarande fakturorna redan med lagändringen. Fakturorna innehåller till exempel uppgifter om vilken tjänst avgiften gäller och om huruvida avgiften räknas med i det s.k. avgiftstaket.

Klienter kan från och med 1.7.2021 begära omprövning av en faktura för en klientavgift. Anvisningen om hur man ska begära omprövning bifogas fakturan.

Avgiften för en tjänst som inte använts

I fortsättningen tas det inte ut någon avgift av personer under 18 år för en tjänst som inte har använts. Av personer över 18 år tas det även i fortsättningen ut en bötesavgift på 50,80 euro för följande tjänster om de inte har avbokats i tid: läkarmottagning vid hälsovårdscentralen, undersökning och vård av mun och tänder, öppenvård inom den specialiserade sjukvården samt dyr bilddiagnostik.

Vad behöver klienten göra?

Grankulla stad ansvarar för att klientavgifterna uppdateras så att de överensstämmer med lagen så snart som möjligt.

Staden fattar nya beslut om de klientavgifter som baserar sig på inkomster (t.ex. inom boendeservice). Det nya beslutet skickas till klienten per post. Beslutet ersätter det förra beslutet om klientavgiften och faktureringen korrigeras härefter för att motsvara den nya klientavgiften.

Klienter behöver inte kontakta staden med anledning av ändringen av klientavgiften. Faktureringen sker i efterhand.

Mer information: