Tillbaka till aktuellt
25.10.2021 | Småbarnspedagogik och utbildning

Barnen och ungdomarna i Grankulla mår i huvudsak bra och upplever att de är viktiga inom familjen och gemenskapen. I Grankulla har ungdomarna också möjlighet till olika fritidssysselsättningar. Det som ger orsak till oro i Grankulla är sexuellt ofredande av barn och ungdomar, svårigheter med den mentala hälsan, mobbning och utmattning. De här fenomenen uppvisar en könssegregation. Orsaken till att resultaten både för Grankulla och landet i övrigt har försämrats ansluter sannolikt till coronapandemin.  

Barn och unga i Grankulla mår i nationellt perspektiv relativt bra. De flesta barn och ungdomar upplever sig som en viktig del av familjen, kompisgänget och skolgemenskapen. Majoriteten ägnar sig åt ett fritidsintresse minst en dag i veckan, men av lågstadieeleverna är det en klart mindre andel än tidigare som upplever sig vara en viktig del av skolgemenskapen (34 % år 2021, 46 % år 2019) eller som är mycket nöjda med livet (45 % år 2021, 61 % år 2019).

Andelen lågstadieelever som motionerar minst en timme per dag (46 %) har minskat tydligt sedan 2019 (58 %). Andelen högstadieelever som idrottar eller motionerar under handledning minst en gång varje vecka (71 %) har minskat lite i jämförelse med 2019 (73 %). Samtidigt har andelen högstadieelever som idrottar eller motioner på egen hand minst en gång i veckan ökat lite (80 % år 2021, 77 % år 2019). Andelen högstadieelever och gymnasister som anser att det ordnas intressanta fritidsaktiviteter för ungdomar i boendeområdet är högre i Grankulla än i jämförelsekommunerna.

Bland de mer oroande resultaten för Grankulla finns bl.a. sexuellt ofredande, svårigheter med den mentala hälsan, mobbning, attityderna till rusmedel, tillgång till alkohol inom familjen, samt utmattning och skoltrötthet. En del av fenomenen som ökar enligt enkäten visar en stark könssegregation. Problem med mental hälsa, sexuellt ofredande och utmattning är mycket vanligare bland flickor, medan pojkar oftare råkar ut för t.ex. mobbning.

Hur enkäten gjordes och hur resultaten utnyttjas i Grankulla

Skolhälsoenkäten genomfördes i Grankulla under våren 2021 som en e-enkät på låg- och högstadierna och i gymnasierna. Enkätens resultat för hela landet publicerades 20.9.2021 och Grankullas egen rapport om enkätresultaten blev klar 30.9.2021.

Skolhälsoenkätens resultat kommer att behandlas under hösten 2021 i olika arbetsgrupper i Grankulla och i stadens påverkans- och förtroendeorgan. Resultaten utnyttjas inom den generellt inriktade elev- och studerandevården, inom skolornas välfärdsarbete, vid utveckling av hela stadens verksamhet och i mångprofessionellt samarbete särskild vid kontaktytorna mellan bildningen och social- och hälsovården samt med de framtida välfärdsområdena.  

Institutet för hälsa och välfärd (THL) förmedlar i sin nationella enkät Hälsa i skolan mångsidiga uppföljningsfakta om hur barn och ungdomar i olika åldrar mår samt om deras hälsa, skolgång, studier, delaktighet och tillgång till hjälp. Dessutom undersöks hur tjänsterna svarar mot behoven. Grundresultaten för skolhälsoenkäten 2021 finns att tillgå via THL: elektroniska rapporteringssystem.