Tillbaka till aktuellt
5.10.2021

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona rekommenderar att ansiktsmask alltid ska användas i offentliga lokaler inomhus om personen inte har fullt vaccinationsskydd eller om personen inte haft coronavirusinfektion under de sex senaste månaderna. Det är också skäl att alltid använda mask på vägen till coronavirustest och före testresultatet blir klart om personen av nödvändiga skäl måste röra sig utanför hemmet. 

Användning av ansiktsmask rekommenderas för alla oberoende av vaccinationsskydd i situationer där risken för att smittas av coronavirus och potentialen för virusets spridning är förhöjd. Därför rekommenderas det att mask används i kollektivtrafiken och i offentliga lokaler inomhus där många personer vistas nära varandra, såsom under publikevenemang som ordnas inomhus, under religiösa sammankomster samt i restauranger.  

Dessutom gäller rekommendationen att använda mask också i alla situationer där det är svårt att undvika närkontakt. Det rekommenderas också att man använder mask utomhus i långvarig trängsel. Rekommendationerna gäller alla 12 år fyllda.  

Rekommendationen om användning av ansiktsmask har beretts med hjälp av Institutet för hälsa och välfärds (THL) riskbedömningstabell, alltså en bedömning av evenemangs och sammankomsters risk beträffande coronavirus.  

Rekommendationerna om användning av ansiktsmask som riktas till städernas personal bekräftas separat, och information om dem skickas ut senare denna vecka. 

Rekommendationerna om användning av ansiktsmask fortsätter tills vidare för social- och hälsovårdssektorns personal och personer som besöker enheterna samt undervisningen. För undervisningens del bekräftas rekommendationerna när THL, undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen gett en riksomfattande rekommendation.  

Grankulla stad följer koordineringsgruppens linjedragningar och behandlar och beslutar om ärendena på torsdag 7.10.
 

Rapporteringen om daghemmens, skolornas och läroanstalternas exponeringar och smittor upphör 

Helsingfors, Esbo och Vanda har beslutat att avsluta rapporteringen om daghemmens, skolornas och läroanstalternas exponeringar, eftersom informationen inte längre är jämförbar med tidigare uppgifter.  

I september uppdaterade THL sina anvisningar för coronatestning av barn under 12 år samt definitionen av exponering för corona i skolor, vid läroanstalter och inom småbarnspedagogiken. På grund av de betydande ändringarna i testningsanvisningarna och smittspårningen är rapporteringen av exponeringssituationer inte längre ändamålsenlig.  

I exponeringssituationer i daghem, skolor och läroanstalter kommer man enligt THL:s anvisningar endast att utreda vem som verkligen exponerats, alltså de som personen med coronavirussmitta faktiskt varit i närkontakt med. Man kommer fortsättningsvis att kontakta vårdnadshavare om exponering och ge dem anvisningar.