Tillbaka till aktuellt
12.5.2022

Vårdnadshavare får ökade möjligheter att sköta sina minderåriga barns ärenden i klientportalen Maisa. Från och med den 21 maj kan vårdnadshavarna företräda alla under 18-åriga som står under deras vårdnad. Hittills har det bara varit möjligt att sköta ärenden för barn under 12 år.  

När man sköter ärenden för barn i åldern 12–17 år är Maisainnehållet inte lika omfattande som när barnet är under 12 år. Maisa förblir oförändrad för dem som företräder barn under 12 år. Vårdnadshavarna har tillgång till samma Maisafunktioner som tidigare.  

En minderårig som fyllt 10 år kan också själv använda Maisa om hen har verktyg för stark autentisering, såsom nätbankskoder. 

Bakom förändringen ligger nationella anvisningar om hur man uträttar ärenden för minderåriga 

I och med förändringen är det lättare att sköta ärenden för minderåriga, men samtidigt säkerställs i överensstämmelse med den nationella lagstiftningen att beslutsförmögna minderåriga har möjlighet att själva besluta om sina social- och hälsovårdsärenden och, om de så önskar, även förbjuda att uppgifter lämnas ut till vårdnadshavarna. 

Bedömningen av om en minderårig är förmögen att fatta beslut om sin hälsovård görs av den yrkesperson inom hälsovården som ansvarar för vården. Om yrkespersonen bedömer att den minderåriga är beslutsförmögen kan den minderåriga bestämma om uppgifter ska visas för vårdnadshavarna eller inte. 

Vårdnadshavare får automatiskt rätt att sköta sina minderåriga barns ärenden 

Via klientportalen Maisa kan man utöver sina egna social- och hälsovårdsärenden även sköta ärenden för t.ex. minderåriga, som står under ens vårdnad, eller äldre närstående.  

Bara vårdnadshavare får uträtta ärenden för minderåriga. Rätten att företräda ett minderårigt barn tillfaller vårdnadshavaren automatiskt och förutsätter inga åtgärder. När barnet fyller 18 år upphör vårdnadshavarens automatiska rätt att företräda barnet. En myndig person kan själv besluta vem hen vill ge fullmakt att uträtta ärenden för sin räkning i Maisa.