Tillbaka till aktuellt
25.4.2022

Godkännande av Grankulla stads strategi 2023-2030
Fullmäktige godkände Grankulla stads strategi 2023-2030, tabellen med bakgrundsfakta som fanns som bilaga med några ändringar och tillägg och gav förvaltningstjänsterna rätt att bearbeta strategins visuella och kommunikationsmässiga utformning, dock utan att innehållet påverkas. Därtill gavs förvaltningstjänsterna rätt att göra nödvändiga ändringar i tabellen med bakgrundsfakta.
Fullmäktige remitterade strategin i berättande form.

Anhållan om tilläggsanslag, kustbanans cykelled

Fullmäktige beslutade att göra en indexjustering på anslaget till cykelleden så att anslaget motsvarar nivån år 2022 och då skulle den totala kostnadskalkylen vara 2,9 M€. Fullmäktige konstaterade att planen justeras enligt detta och att den slutliga tidpunkten för att använda anslaget preciseras då banprojektet framskrider.

Fullmäktige att beviljade tilläggsanslag på 400 000 euro för projektet.

Stadens proprieborgen till Oy Granilla Ab för ett lån som behövs för reparationer

Fullmäktige beslutade att bevilja Oy Granilla Ab proprieborgen av Grankulla stad enligt följande:
Låntagare är Oy Granilla Ab, långivare är Kommunfinans Ab (Kuntarahoitus Oyj). Lånebeloppet är högst 1 500 000 euro, som ett lån på högst 30 år från undertecknandet av borgensförbindelsen. Räntegrund för lånet är 10 års referensränta, marginalen är i kraft i 10 år. Räntan binds vid 10 års ränteswap ökad med en marginal på 0,610 procentenheter. Ränteindikation 16.3.2022 är 1,610 procent p.a. inklusive marginal.

Beslutet om proprieborgen är giltigt högst till 31.12.2022, och borgen ska ges före det. Fullmäktige kräver att Oy Granilla Ab håller reparationsobjekten (Lindstedtsvägen 1 och Sportvägen) och objektet som används som motsäkerhet (Jarl Hemmers gränd 1) försäkrade till sitt fulla värde under hela den tid borgensförbindelsen gäller.

Fullmäktige berättigar stadsstyrelsen att besluta om eventuell förlängd tidsfrist som kan behövas för stadens borgen.

.

Svar på fullmäktigemotion om installation av belysning mellan Mossakrogsvägen och motionsslingan

Fullmäktige antecknar motionen och kommunteknikens svar där installation av belysning mellan Mossakrogsvägen och motionsslingan ses som befogad  för kännedom.

Mötets föredragningslista och protokoll kan läsas här: Föredragningslistan