Tillbaka till aktuellt
4.8.2021

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona slog fast vid sitt möte den 3 augusti 2021 att huvudstadsregionen har övergått till coronaepidemins spridningsfas. 

Coronaepidemiläget i huvudstadsregionen har under de senaste veckorna utvecklats i en oroväckande riktning, och antalet smittade har ökat snabbt. Behovet av sjukhusvård stiger något i regionen, och belastningen inom social- och hälsovården har ökat. Detta har påverkats särskilt av det ökade behovet av coronarådgivning, testningsverksamhet och smittspårning. 
 
Coronaviruset har under de senaste veckorna spridit sig i synnerhet i situationer med mycket socialt umgänge där det i praktiken har varit svårt att hålla säkerhetsavstånd. Smittkedjor har konstaterats exempelvis på nattklubbar, restauranger, barer och stora publikevenemang. 
 
Det är landets regering och regionförvaltningsverken som har befogenheterna när det gäller sådana smittsituationer. Regeringen väntas bedöma om det är behövligt att ändra restaurangbegränsningarna med anledning av spridningsfasen i huvudstadsregionen. 
De rekommendationer och begränsningar som gäller användningen av offentliga inomhuslokaler i huvudstadsregionen eller hobbyverksamhet i stadens lokaler ändras än så länge inte. 
 
Skolstarten sker i närundervisning 
 
Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona betonar att rekommendationerna och begränsningarna vid coronaepidemin bör vara rätt proportionerade och effektivt riktade till sådana situationer där smittan sprids. Begränsningsåtgärdernas ändamålsenlighet och nyttan i förhållande till riskerna måste granskas som en helhet med hänsyn till den epidemiologiska lägesbilden och riskbedömningen. Det är speciellt viktigt att se till att principen barn och unga först blir tillämpad i praktiken. 
Skolarbetet i huvudstadsregionen återupptas i närundervisning då höstterminen börjar. Beslutet gäller såväl grundskolan som andra stadiet i alla skolor i Helsingfors, Vanda och Esbo. 
 
I närundervisningen satsar man på att garantera hälsosäkerheten med utnyttjande av erfarenheterna från våren. 
Särskilt de som studerar på andra stadiet har undervisats på distans i betydligt högre grad i huvudstadsregionen än på andra håll i landet. De negativa effekterna av distansundervisning hopar sig i synnerhet på studerande i sårbar ställning. Ju strängare restriktioner de studerande utsätts för, desto större blir effekterna på deras inlärning och välbefinnande. 
 
Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona följer epidemiläget oavbrutet. Då läget förändras bedöms riktlinjerna från i dag vid behov på nytt. 
 
Distansarbete 
 
Omfattande distansarbete rekommenderas i både den offentliga och den privata sektorn. På arbetsplatserna ska man främja sådana arrangemang som minskar närkontakter och andra eventuella riskfaktorer. 
 
 
Användning av munskydd 
 
Koordinationsgruppen rekommenderar enligt THL:s riktlinjer att munskydd används av alla som fyllt 12 år och äldre. Munskydd rekommenderas alltid i kollektivtrafiken och andra kollektiva trafikmedel, likaså i offentliga inomhuslokaler. Därmed rekommenderas munskydd också i läroanstalterna från årskurs 6 i grundskolan. 
Också i arbetsgemenskaper rekommenderas munskydd, om ett flertal personer arbetar i samma lokal. 
Dessutom rekommenderas det att 12 år fyllda använder munskydd vid publikevenemang också utomhus. 
 
Regionförvaltningsverkets åtgärder 
 
Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona rekommenderar att Regionförvaltningsverket i Södra Finland ska skärpa sitt beslut med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar (ordnande av offentliga tillställningar) i enlighet med spridningsfasen och fatta ett sådant beslut som avses i 58 d § (de facto upprätthållande av avstånd i offentliga utrymmen). 
 
Möjlighet att de facto upprätthålla avstånd i offentliga utrymmen, 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar 
 
I lokaler inomhus där fler än 10 personer vistas bör det vara möjligt att de facto upprätthålla ett säkerhetsavstånd på två meter. I lokaler utomhus där fler än 50 personer vistas är fysisk närkontakt förbjuden. 
 
Ordnande av offentliga tillställningar 
 
I SHM:s anvisningar om offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i spridningsfasen sägs det bland annat att tillställningar och sammankomster kan ordnas inomhus högst för 10 personer. Vid tillställningarna bör i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar två meters avstånd upprätthållas och anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd och från undervisnings- och kulturministeriet följas. 
Om det finns fler deltagare, ska en personlig sitt- eller ståplats anvisas för deltagarna. Om det finns fler än 25 deltagare vid en tillställning, måste utrymmet avgränsas eller delas upp. 
 
Utomhus får offentliga tillställningar ordnas för högst 50 personer. Om det finns fler deltagare, måste utrymmet avgränsas eller delas upp. 
 
Att ett utrymme avgränsas eller delas upp innebär att deltagarna delas upp i avgränsade områden, exempelvis separata läktarsektioner. I en sektion får antalet personer inte överskrida maximiantalet deltagare, och sektionerna får inte blandas sinsemellan. 
 
Beslut om faktiska avstånd och offentliga tillställningar fattas av Regionsförvaltningsverket i Södra Finland, som informerar separat om sina beslut. 
 
Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona förbereder lokalt beslutsfattande 
 
Städerna Helsingfors, Esbo och Vanda, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland inrättade den 10 september 2020 huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona. Målet för social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell är att stärka den gemensamma lägesbilden samt att samordna och bereda regionala och lokala åtgärder. 
 
Gruppen som består av den högsta ledningen svarar utifrån den gemensamma lägesbilden för beredningen och samordningen av beslutsfattandet. Besluten fattas av varje aktör inom ramen för sin egen behörighet. Gruppen intensifierar det samarbete som pågått under hela coronakrisen.

 Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer även Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordineringsgruppen.