Takaisin ajankohtaisiin
3.8.2021

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan 3.8.2021, että pääkaupunkiseutu on siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen. 

Pääkaupunkiseudulla koronaepidemiatilanne on viime viikkoina kehittynyt huolestuttavaan suuntaan ja tartuntamäärät ovat kasvaneet nopeasti. Sairaalahoidon tarve on pääkaupunkiseudulla lievässä nousussa ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuormitus on kasvanut. Tähän on vaikuttanut erityisesti koronaneuvonnan, testaustoiminnan ja tartunnanjäljityksen kasvanut tarve.

Koronavirus on viime viikkojen aikana levinnyt erityisesti tilanteissa, joissa sosiaalista kanssakäymistä on paljon ja turvavälejä on ollut käytännössä vaikea noudattaa. Tartuntaketjuja on todettu erityisesti esimerkiksi yökerhoissa, ravintoloissa, baareissa ja isoissa yleisötilaisuuksissa. 

Edellä mainittuihin tartuntatilanteisiin liittyvä toimivalta on maan hallituksella ja aluehallintovirastoilla. Hallitus arvioinee ravintolarajoitusten muutostarpeet pääkaupunkiseudulla leviämisvaiheen mukaisesti. 

Pääkaupunkien julkisten sisätilojen käyttöä tai kaupungin tiloissa tapahtuvaa harrastustoimintaa koskeviin suosituksiin ja rajoituksiin ei tässä vaiheessa tehdä muutoksia. 

Kouluihin palataan lähiopetuksessa 

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä korostaa, että koronaepidemiaa koskevien suositusten ja rajoitusten tulee olla oikeasuhtaisia ja kohdistua vaikuttavalla tavalla niihin tilanteisiin, joissa tartuntoja saadaan. Rajoitustoimenpiteiden tarkoituksenmukaisuutta sekä hyöty-haitta-suhdetta on tarkasteltava kokonaisuutena, huomioiden epidemiologinen tilannekuva ja riskiarviointi. Erityisen tärkeää on huolehtia lapset ja nuoret ensin -periaatteen toteutumisesta käytännössä. 

Kouluihin palataan pääkaupunkiseudulla syyslukukauden alkaessa lähiopetuksessa. Päätös koskee sekä peruskoulua että toista astetta kaikissa Helsingin, Vantaan ja Espoon kouluissa.  

Lähiopetuksessa panostetaan terveysturvallisuuden varmistamiseen ja hyödynnetään keväällä saatuja oppeja. 

Pääkaupunkiseudulla erityisesti toisen asteen opiskelijat ovat olleet viime lukukaudella etäopetuksessa huomattavasti muuta maata enemmän. Etäopetuksen kielteiset vaikutukset kasaantuvat erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin opiskelijoihin. Mitä tiukempia rajoituksia opiskelijoihin kohdistetaan, sitä suurempia niiden vaikutukset ovat heidän oppimiseensa ja hyvinvointiinsa.  
 
Pääkaupunkiseudun koronakoronakoordinaatioryhmä seuraa epidemiatilannetta jatkuvasti. Tilanteen muuttuessa tänään tehtyjä linjauksia arvioidaan tarvittaessa uudelleen. 

Etätyö 

Etätyön tekemistä suositellaan laajasti sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Työpaikoilla on edistettävä järjestelyjä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita mahdollisia riskitekijöitä. 

Kasvomaskin käyttö 

Koronakoordinaatioryhmä suosittelee THL:n linjauksen mukaisesti kasvomaskin käyttöä kaikille 12 vuotta täyttäneille ja tätä vanhemmille. Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä sekä julkisissa sisätiloissa. Maskia suositellaan käytettäväksi näin ollen myös oppilaitoksissa peruskoulun 6. luokasta lähtien.  
 
Myös työyhteisöissä suositellaan kasvomaskin käyttöä, mikäli samassa tilassa työskentelee useampia henkilöitä. 

Lisäksi suositellaan 12 vuotta täyttäneiden käyttävän kasvomaskia yleisötilaisuuksissa ulkotiloissakin. 

Aluehallintoviraston toimenpiteet 

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittelee Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, että se tiukentaisi tartuntatautilain 58 §:ssä tarkoitettua päätöstään (yleisötilaisuuksien järjestäminen) leviämisvaiheen mukaisesti ja tekisi 58 d §:ssä (tosiasiallisten etäisyyksien pitäminen julkisissa tiloissa) tarkoitetun päätöksen. 

Tosiasiallisen etäisyyden mahdollistaminen julkisissa tiloissa, tartuntatautilain 58 d § 

Sisätiloissa, joissa on yli 10 henkilöä, tulee olla mahdollista säilyttää tosiasiallinen kahden metrin turvaväli. Ulkotiloissa, joissa on yli 50 henkilöä, fyysinen lähikontakti on kielletty. 

Yleisötilaisuuksien järjestäminen 

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevissa STM:n leviämisvaiheen ohjeissa todetaan muun muassa, että tilaisuuksia ja kokouksia voidaan järjestää sisätiloissa korkeintaan 10 hengen kesken. Tilaisuuksissa tulee noudattaa tartuntatautilain mukaisesti kahden metrin etäisyyttä sekä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistusta.  
 
Mikäli osallistujia on enemmän, on osallistujille osoitettava henkilökohtainen istuma- tai seisomapaikka. Mikäli osallistujia yli 25, on tilaisuudessa otettava käyttöön eriyttämisjärjestelyt.  

Ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia korkeintaan 50 hengelle. Mikäli osallistujia on enemmän, on otettava käyttöön eriyttämisjärjestelyt.  

Eriyttämisjärjestelyt tarkoittavat osallistujien jakamista toisistaan erillisiin osioihin, esimerkiksi erillisiin katsomolohkoihin. Lohkossa henkilömäärä ei saa ylittää asetettua osallistujien maksimimäärää, eivätkä lohkot saa sekoittua keskenään. 

Päätösarvion tosiasiallista etäisyyttä sekä yleisötilaisuuksia koskien tekee Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja tiedottaa päätöksistään erikseen. 

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä valmistelee paikallista päätöksentekoa 

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto perustivat pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän 10. syyskuuta 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön alueellista toimintamallia soveltavan ryhmän tavoitteena on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa sekä koordinoida ja valmistella alueellisia ja paikallisia toimia. 

Ylimmästä johdosta koostuva ryhmä vastaa yhteisen tilannekuvan pohjalta päätöksenteon valmistelusta ja koordinaatiosta. Päätökset tekee jokainen toimija oman toimivaltansa puitteissa. Ryhmä tiivistää pääkaupunkiseudulla koko koronakriisin ajan jatkunutta yhteistyötä. 

Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi myös Kauniainen seuraa koordinaatioryhmän linjaamia rajoituksia ja suosituksia.