Tillbaka till aktuellt
10.6.2021

Under sitt möte den 10 juni 2021 beslutade huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona att huvudstadsregionen har återgått till en lägre epideminivå, det vill säga accelerationsfasen. Beslutet baseras på det epidemiologiska läget och en helhetsbedömning som utförts.

Gruppen har förberett beslutet och det praktiska verkställandet av det sedan mötet förra veckan, då gruppen förutsåg att läget sannolikt skulle övergå till accelerationsfasen. Osäkerhet skapades då bland annat av en minskning av nya smittfall som var långsammare än förväntat, skolavslutningsveckoslutets eventuella inverkan på antalet smittfall och virusvarianternas betydelse i hanteringen av epidemin. Utvecklingen av läget kantas fortfarande av osäkerhet. Koordineringsgruppen för corona har beredskap att snabbt fatta nya beslut, ifall läget skulle förändras till det värre.

Övergången till accelerationsfasen sker omedelbart och som en följd av den öppnar man upp tjänster och avvecklar begränsningar från och med tisdagen den 15 juni 2021 enligt följande:

Tävlingsverksamhet som relaterar till hobbyverksamhet för barn och unga (födda år 2001 och senare) möjliggörs från och med den 15 juni i begränsad omfattning även i inomhusutrymmen som drivs av städerna. I verksamheten ska hälsosäkerhetsanvisningarna för hobbyverksamhet följas. Tävlingspubliken omfattas fortfarande av de beslut som Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattat om deltagarantal vid offentliga tillställningar.

Hobbyverksamhet för vuxna möjliggörs från och med den 15 juni i begränsad omfattning även i inomhusutrymmen som drivs av städerna. Fritidsmotion för vuxna möjliggörs dock fortfarande endast utomhus. I verksamheten ska hälsosäkerhetsanvisningarna för hobbyverksamhet följas. Även privata aktörer rekommenderas följa samma anvisningar.

Kommunernas kundtjänstlokaler öppnas med undantag av gym och gruppträningslokaler. Lokaler som öppnas är bibliotekens läsesalar, grupplokaler och självbetjäning, samt kulturhusens och andra motsvarande verksamheters föreställnings- och undervisningslokaler. Hyrning av mötes- och samlingslokaler möjliggörs enligt begränsningarna för offentliga tillställningar från Regionförvaltningsverket i Södra Finland. I kundtjänstlokaler används inte längre schablonmässiga begränsningar för kundantal, istället tar man hand om hälsosäkerheten med lokalspecifika arrangemang.

Koordineringsgruppen för corona rekommenderar dessutom att Regionförvaltningsverket i Södra Finland så snart som möjligt fattar beslut om att avveckla begränsningarna för antalet personer vid offentliga tillställningar, dock på så sätt att man vid tillställningar för över 10 personer inomhus och över 50 personer utomhus måste följa justitieministeriets/THL:s anvisning från den 31 maj 2021 och dessutom ska det vara möjligt för deltagarna eller sällskapen att undvika närkontakt.

Därutöver rekommenderar koordineringsgruppen för corona att Regionförvaltningsverket i Södra Finland så snart som möjligt fattar beslut om att avveckla begränsningarna enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar gällande faktiska säkerhetsavstånd och undvikandet av fysiska kontakter i kundtjänstlokaler, eftersom förutsättningarna för begränsningen inte längre uppfylls.

Det rekommenderas att privata tillställningar begränsas enligt samma förutsättningar som offentliga tillställningar.

Koordineringsgruppen för corona betonar att epidemin inte är över, att man fortfarande ska vara försiktig och följa hälsosäker praxis samt att vissa begränsningar bör fortsätta att gälla. De begränsningar som fortsätter att gälla för tjänster i regionen efter detta berör ledd motionsverksamhet inomhus för vuxna, vuxnas självständiga användning av gym och gruppträningslokaler, samt tävlings-, match- och turneringsverksamhet inomhus för vuxna. Dessutom gäller fortfarande tidigare rekommendationer om distansarbete och användning av ansiktsmask. Hälsosäkerhetsrekommendationerna ska fortfarande följas i all verksamhet.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland meddelar separat om sina beslut.

Koordineringsgruppen baserar sina riktlinjer på en epidemiologisk utvärdering och helhetsbedömning över hur coronaläget utvecklas och riktlinjerna kan vid behov ändras snabbt om läget så kräver.

Huvudstadsregionen återgick till en lägre epideminivå, d.v.s. accelerationsfasen

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona bereder lokalt beslutsfattande

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder.

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för hens behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen.

Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet.

Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer även Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordineringsgruppen.