Tillbaka till aktuellt
2.11.2021

Våren 2021 gjordes en välfärdsenkät för Huvudstadsregionen, resultaten har nu publicerats. De finns på nätsidan pkskysely.kaupunkitieto.fi. Rapporten innehåller de mest centrala indikatorerna för hälsa och välmående fördelat enligt kommuner, kön och åldersgrupp.

Resultaten berättar följande om huvudstadsregionens invånare:

  • 84 procent är nöjda med förhållandena på sitt bostadsområde. I genomsnitt är kvinnor aningen nöjdare än män. Relativt sett bodde det högsta antalet nöjda personer i Grankulla (91 %), och i Vanda var andelen lägre än huvudstadsregionens genomsnitt (77 %).
  • 59 procent upplever att deras livskvalitet i genomsnitt är bra. Bland 75 år fyllda var andelen mindre än bland de yngre åldersgrupperna. Mellan städerna varierade andelen mellan 73 procent i Grankulla till 52 procent i Vanda.
  • 16 procent upplevde psykisk belastning. Bland personer under 55 år var andelen klart större än bland äldre åldersgrupper. I Grankulla var andelen personer som upplevde psykisk belastning minst.
  • 8 procent röker dagligen. Rökning var vanligare bland 55–74-åringar än bland yngre eller äldre åldersgrupper. I Vanda var andelen större än i grannkommunerna (12 %).
  • 42 procent motionerar tillräckligt enligt hälsorekommendationerna. Män uppnår hälsorekommendationerna för motion oftare än kvinnor, och unga oftare än äldre. För 43 procent av deltagarna har den dagliga motionen minskat på grund av coronaepidemin. Motionen har minskat mest bland 20–54-åringar. För var femte person har mängden motion däremot ökat. I Grankulla fanns det största antalet personer som börjat motionera mer, medan det minsta antalet fanns i Vanda.
  • 47 procent uppskattar att coronaepidemin ökat deras känsla av ensamhet. Andelen är större bland kvinnor (52 %) än bland män (41 %). Dessutom är andelen lite större bland personer under 55 år än bland de äldre åldersgrupperna.
  • Av dem som behövt eller använt läkartjänster under de 12 senaste månaderna bedömde 19 procent att tjänsten var otillräcklig. Motsvarande siffra för tandläkartjänster var 23 procent.

Huvudstadsregionens städer kommer också tillsammans att utarbeta en mer omfattande publikation där man granskar invånarnas hälsa och välfärd mer ingående. Rapporten kommer att publiceras i slutet av året.

Huvudstadsregionens välfärdsenkät är en enkätundersökning där Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla kartlägger sina invånares levnadsomständigheter, hälsa och välfärd. Cirka 25 000 invånare i huvudstadsregionen som fyllt 20 år valdes slumpmässigt ut från befolkningsdatasystemet för att delta i forskningen. Det kom in nästan 12 000 svar, varav 4 800 kom från Helsingforsbor, 3 300 från Esbobor, 2 600 från Vandabor och 1 100 från Grankullabor. Enkätens svarsprocent var 47.