Takaisin ajankohtaisiin
2.11.2021

Keväällä 2021 toteutetun Pääkaupunkiseudun hyvinvointikyselyn perustulokset on julkaistu. Tulokset ovat saatavilla verkkosivulla pkskysely.kaupunkitieto.fi. Tulosraportti sisältää hyvinvoinnin ja terveyden kannalta keskeisimpien indikaattoreiden jakaumia kunnittain sukupuolen ja ikäryhmän mukaan. 

Tuloksien mukaan pääkaupunkiseudun asukkaista  

  • 84 prosenttia on tyytyväisiä asuinalueensa olosuhteisiin. Naiset ovat keskimäärin hieman tyytyväisempiä kuin miehet. Kauniaisissa tyytyväisiä oli suhteellisesti eniten (91 %) ja Vantaalla osuus oli hieman pääkaupunkiseudun keskiarvoa pienempi (77 %). 
  • 59 prosenttia kokee elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi. 75 vuotta täyttäneiden joukossa osuus jää nuorempia ikäryhmiä pienemmäksi. Kaupunkien välillä osuus vaihteli Kauniaisten 73 prosentista Vantaan 52 prosenttiin. 
  • 16 prosenttia on psyykkisesti kuormittunut. Alle 55-vuotiaiden joukossa osuus on selvästi vanhempia ikäryhmiä korkeampi. Kauniaisissa psyykkisesti kuormittuneiden osuus oli pienin.   
  • 8 prosenttia tupakoi päivittäin. Tupakointi on 55–74-vuotiaiden joukossa yleisempää kuin nuoremmilla tai vanhemmilla ikäryhmillä. Vantaalla osuus on naapurikuntia suurempi (12 %). 
  • 42 prosenttia liikkuu terveyssuositusten mukaan tarpeeksi. Miehet saavuttavat terveysliikuntasuositukset naisia useammin ja nuoret ikääntyneitä useammin. 43 prosentilla päivittäinen liikunta on vähentynyt koronaepidemian johdosta. Eniten liikunta on vähentynyt 20–54-vuotailla. Joka viidennen kohdalla päivittäinen liikunta puolestaan on lisääntynyt. Kauniaisissa liikuntaa lisänneitä on eniten ja Vantaalla vähiten. 
  • 47 prosenttia arvioi, että koronaepidemia on lisännyt yksinäisyyden tunnetta. Osuus on naisilla (52 %) miehiä (41 %) suurempi. Lisäksi osuus on alle 55-vuotiaiden joukossa hieman vanhempia ikäryhmiä korkeampi. 
  • 19 prosenttia lääkärin palveluita 12 viime kuukauden aikana tarvinneista tai käyttäneistä arvioi palvelun olevan riittämätöntä. Vastaava osuus hammaslääkärin palveluiden osalta oli 23 prosenttia. 

Pääkaupunkiseudun kaupungit tekevät yhteistyössä hyvinvointikyselyn tuloksista myös laajemman julkaisun, jossa asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä tarkastellaan syvemmin. Raportti julkaistaan vuoden lopulla. 

Pääkaupunkiseudun hyvinvointikysely on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten keväällä 2021 toteuttama asukkaiden elinoloja, terveyttä ja hyvinvointia kartoittava kyselytutkimus.  Tutkimukseen valittiin väestörekisterijärjestelmästä satunnaisesti noin 25 000 pääkaupunkiseudun 20 vuotta täyttänyttä asukasta. Vastauksia kertyi lähes 12 000, joista 4 800 oli helsinkiläisiä, 3 300 espoolaisia, 2 600 vantaalaisia ja 1 100 kauniaislaisia. Kyselyn vastausprosentti oli 47. 

Lisätietoja tutkimuksesta antavat  
Erikoistutkija Hanna Ahlgren-Leinvuo (etunimi.sukunimi@hel.fi) 
Erikoistutkija Netta Mäki (etunimi.sukunimi@hel.fi) 
Tutkija Minna Mänty (etunimi.sukunimi@vantaa.fi) 
Tutkimusjohtaja (va.) Minna Joensuu (etunimi.sukunimi@espoo.fi)