Tillbaka till aktuellt
14.11.2023

Stadsfullmäktige i Grankulla beslutade på måndagen 13.11, att planläggningen av stadshustomten fortsätter.

Fullmäktige fattade ett principbeslut om att arbetet med detaljplaneändringen fortsätter. Ärendet var uppe redan den 23.10, men efter mötet stod det klart att fullmäktiges beslut tillkommit i felaktig ordning. Därför fördes detaljplaneringbeslutet på nytt till fullmäktigebehandling den 13.11. Nu fattades beslutet med rösterna 20-15. Måndagen 23.10 vann stadsstyrelsens förslag med rösterna 21-13 (1 blank).

Principbeslutet som godkändes betyder att detaljplaneändringen av stadshusområdet fortsätter utifrån den lösning som presenteras i referensplanen daterad 26.9.2023 och att planförslaget förbereds för att läggas fram. Det bygger på en modell som är kortare och lägre än det ursprungliga huset, som blev tvåa i arkitekttävlingen år 2016 och som staden efter det stannade för. Modellen har också flera öppningar, som ska göra det mindre kompakt.  Den totala våningsytan i referensplanen har minskat från 24 655 m2 vy till 20 020 m2 vy. Dessutom antecknade fullmäktige invånarinitiativet som lämnades in 22.9.2023 och svaret på initiativet för kännedom. Det betyder att initiativet inte leder till åtgärder.

Fullmäktige fastställde också skatte- och fastighetsskatteprocentsatserna för 2024

Fullmäktige fastställde inkomstskattesatsen för år 2024 till 4,40 %. Fullmäktige fastställde också fastighetsskatteprocentsatserna år 2024.  De fastställdes enligt den lägsta procentsats som lagen tillåter utom då det gäller fastighetsskattesatsen för ett allmännyttigt samfund:
– allmän fastighetsskattesats 0,93 %
– skattesatsen för mark 1,30 %
– stadigvarande bostad 0,41 %
– övriga bostadsbyggnader 0,93 %
– obebyggd byggplats 3,93 %
– allmännyttiga samfund 0,93 %