Tillbaka till aktuellt
3.10.2023

Detaljplaneändringen stannade upp under den förra fullmäktigeperioden. Stadens samhällstekniska utskott behandlade ärendet 26.9 och beslöt efter omröstning att föreslå ett principbeslut om en fortsättning av planeringen för stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige. 

Stadsstyrelsen beslutade den 2.10 efter omröstning föreslå ett principbeslut om en fortsättning av planeringen för stadsfullmäktige. Fredrik Waselius (SFP) föreslog att man skulle avstå från ormhusformen som grund för planeringen. Förslaget röstades ner med siffrorna 5-2. 

Fullmäktige behandlar frågan den 23.10.

Områdets planering nämns i den nya stadsstrategin där det står att projektet borde godkännas under strategiperioden 2023–2030. I första hand vill man dra upp linjer för den framtida politiska viljan i frågan. 

Detaljplaneringen ska nu grunda sig på de lösningar som presenteras i referensplanen från 26.9.2023. I referensplanen har bl.a. den södra byggnadsmassan förkortats, endel nya nivåstruktureringar gjorts och därtill finns det färre bilplatser i den södra ändan. Den totala våningsytan har minskats från 24 655 vånm2 till 20 020 vånm2. 

Stadsstyrelsen konstaterade också att ett invånarinitiativ som kräver att planeringsprocessen avslutas inlämnats till staden. Det undertecknades av 484 personer.