Tillbaka till aktuellt
22.12.2023 | Miljö

Grankulla bereder tillsammans med Esbo ett nytt åtgärdsprogram för bullerbekämpning åren 2024–2028.  Staden vill nu höra invånarnas åsikter om miljöbuller och vilka åtgärder som kunde vidtas för att minska det. Genom att svara på enkäten kan man påverka den nya åtgärdsplanen.

Du kan svara på bullerenkäten fram till den 11.1.2024, det tar cirka 5 minuter att svara.

Bullerenkäten hittas via denna länk.

Grankullaborna kan även kommentera hela utkastet till bullerbekämpningsplan i slutet av januari-början av februari 2024. Den ny handlingsplanen för bullerbekämpning färdigställs sommaren 2024.

Nästan en fjärdedel av Grankulla invånare utsätts för vägtrafikbuller

Enligt den trafikbullerundersökning som publicerades 2022 bor cirka 2400 invånare, dvs. nästan en fjärdedel av Grankullaborna, i ett område med vägtrafikbuller på över 55 decibel (beräknat utifrån den genomsnittliga dagliga ljudnivån Lden).

Beräkningarna tar dock inte hänsyn till bostadshusens egna bullerbekämpningenåtgärder och beskriver således inte antalet personer som exponeras för trafikbuller inomhus. Nuförtiden bör buller i bostadsbyggnader bekämpas så, att inomhusbullret underskrider riktvärdena.

Även grankullabornas miljöattityder undersöktes i samband med huvudstadsregionens gemensamma miljöattitydundersökning hösten 2022. Från undersökningen framkom det att 70 procent av grankullaborna ansåg att tillgängligheten till bullerfria och tysta områden är ganska god eller mycket god inom deras bostadsområde.

Läs mer om Esbos och Grankullas bullerutredning 2022 i enlighet med EU:s bullerdirektiv samt bullerkartorna via denna länk.