Tillbaka till aktuellt
11.1.2022

Rekommendationerna om användning av ansiktsmask samt distansarbete fortsätter i hela huvudstadsregionen fram till den 13 februari 2022. Koordineringsgruppen rekommenderar för Regionförvaltningsverket i Södra Finland att ledd hobbyverksamhet för barn och unga ska få fortsätta enligt tidigare riktlinjer.  

För närvarande är antalet smittade i huvudstadsregionen högre än någonsin tidigare under epidemin och social- och hälsovårdens bärkraft är hotad.  

I och med att coronavirusepidemins karaktär har förändrats behöver man upprätta en ny nationell handlingsstrategi för att få kontroll över epidemin. Det viktigaste är att säkerställa vaccinskyddets täckning samt social- och hälsovårdens bärkraft och se till att principen barn och unga först uppfylls.  

Koordineringsgruppen rekommenderar för regionförvaltningsverket att ledd hobbyverksamhet för barn och unga ska få fortsätta i huvudstadsregionen för barn födda år 2003 och senare trots de omfattande nedstängningarna av inomhuslokaler för idrott.  

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona följer principen barn och unga först i sitt beslutsfattande. Detta innebär att man strävar efter att undvika begränsningsåtgärder som riktar sig till barn och unga, och endast tar sådana åtgärder i bruk när det är absolut nödvändigt. Koordineringsgruppen bedömer alltid begränsningsåtgärderna enligt barnens bästa och prioriteringen av det. Enligt epidemiologiska bedömningar av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Institutet för hälsa och välfärd samt huvudstadsregionens städer finns det för närvarande inget nödvändigt skäl till att ändra på den tidigare rekommendationen om hobbyverksamhet för barn och unga. 

Coronaviruset orsakar endast mycket sällan svåra symtom eller behov av sjukhusvård hos barn, och således skulle begränsningar riktade till barn i första hand sättas in för att skydda vuxna.  

Lokaler som används för hobbyverksamhet för barn och unga omfattas fortfarande av skyldigheterna som anges i paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar, vilket innebär att aktörerna som ansvarar för lokalerna ska anpassa sin verksamhet för att hindra smittorisken som orsakas av närkontakt. I huvudstadsregionen omfattas arrangörerna av hobbyverksamhet även av hälsosäkerhetsanvisningarna för hobbyverksamhet. Hobbygruppen ska exempelvis samlas i samma sammansättning, undvika kontakt med andra hobbygrupper och överhuvudtaget undvika onödig fysisk kontakt inom verksamheten. Eventuella deltagarplatser placeras tillräckligt långt från varandra och även i övrigt ordnas vistelsen så utspritt som möjligt.  

Koordineringsgruppen rekommenderar dock att all hobbyverksamhet som sker i inomhuslokaler för vuxna och som ordnas som närmöten avbryts fram till den 31 januari 2022. I de lokaler som regionförvaltningsverket har stängt är det inte tillåtet för vuxna att delta i familjehobbyverksamhet och man rekommenderar att även övriga delar av sådan verksamhet avbryts.  
Man rekommenderar att verksamhet som ingår i fritt bildningsarbete, såsom medborgarinstitutens verksamhet, arrangeras på distans till slutet av januari.  

Den grundläggande utbildningen och andra stadiet fortsätter med närundervisning och man strävar även efter att trygga fortsättningen av närundervisning på alla tillgängliga sätt. Även grundläggande utbildning för vuxna kan arrangeras som närundervisning.  

Nationella riktlinjer och anvisningar förväntas om testning och användning av FFP2-ansiktsmasker i skolorna.  

Omfattande rekommendationer om distansarbete och användning av ansiktsmask fortsätter i huvudstadsregionen fram till den 13 februari 
 
Under sitt möte beslutade huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona att rekommendationerna om distansarbete och användning av ansiktsmask ska fortsätta. Koordineringsgruppen anser att det är motiverat att förlänga rekommendationerna om distansarbete och användning av ansiktsmask i huvudstadsregionen fram till den 13 februari. 

Därutöver rekommenderar huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona fortsättningsvis att man undviker privata tillställningar och begränsar sammankomster till den närmaste kretsen. 

Smittspårningen samt förordnandet av isolering och karantän har ändrats 

Huvudstadsregionens städer har beslutat om nya riktlinjer för testningsrelaterade anvisningar för att kunna rikta om smittspårningen. Hälsovårdens testningskapacitet är mycket belastad och man kan få vänta flera dygn på att få testa sig.  

Uppdaterade direktiv 

Personer med lindriga symtom ska inte söka sig till laboratorietest om man inte tillhör en riskgrupp för coronaviruset eller arbetar inom hälsovården, på en vårdinrättning eller en boendeenhet för personer som tillhör riskgrupper. Om du vill kan du göra ett snabbtest hemma. Om snabbtestet ger ett positivt resultat, behöver det inte säkerställas med ett laboratorietest. 

Om ett snabbtest eller ett laboratorietest är positivt, ber vi dig meddela att du blivit smittad till de personer som bor i samma hushåll som du eller som du har motsvarande tät kontakt med. Du börjar smitta två dygn innan symtomen uppstår. Be personer som exponerats för smittan att undvika onödiga kontakter under minst fem dagar, använda ansiktsmask när de träffar andra och iaktta god handhygien. Ytterligare anvisningar för dem som smittats och exponerats uppdateras på kommunernas webbplatser.  

Nu är det viktigare än någonsin att stanna hemma även vid lindriga symtom och informera sina närkontakter om möjlig exponering. Vid behov kan du ansöka om sjukledighet enligt arbetsplatsens normala praxis.  

Sök dig till coronavirustest endast om du har symtom som tyder på coronavirusinfektion och   

  • du tillhör en riskgrupp för allvarlig coronavirussjukdom 
  • du är gravid 
  • du är över 18 år och inte har fått coronavirusvaccin eller tidigare konstaterats vara smittad av coronaviruset 
  • du är yrkesverksam inom social- och hälsovården och du arbetar i direkt kontakt med klienter och patienter 
  • du arbetar inom vården eller tjänster för personer med funktionsnedsättning 
  • hälsovårdspersonal har hänvisat dig till provtagning 

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona bereder lokalt beslutsfattande 

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder. 

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för hens behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen. 

Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet. 

Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordineringsgruppen. 

Grankullas beredskapsledningsgrupp behandlar restriktionerna på onsdag, 12.1.