Underhållsenheten för allmänna områden sköter underhållet av trafikleder, parker och lekparker, skogsparker, Gallträsk, grönområden vid trafikleder, allmänna områden och delvis också gårdsområden på fastigheter som staden äger.

Underhållet omfattar ca 40 km gator och ca 21 km gång- och cykelvägar (sammanlagt 600 000 m2). Totalt underhålls ca 42 ha parker, inklusive centrum och grönområden vid gatorna, ca 3 ha landskapsängar och ca 155 ha skogsdungar, sammanlagt 200 ha.

Vinterunderhåll

Staden tar hand om gatornas samt gång- och cykelledernas underhåll – plogning och halkbekämpning. Vid vägunderhåll fördelas ansvaret mellan kommunen och fastigheten. Ansvarsfördelningen grundar sig på lagen om underhåll och rengöring av gator.

Gatornas underhåll och klassifiering:

Gatuområden indelas i tre underhållsklasser enligt trafikbetydelsen samt gång- & cykelleder och parkgångar. Underhållet utförs i ordning enligt underhållsklasserna. I bifogan nedan beskrivs klasserna.

Huvudgatorna och de större samlargatorna ska enligt lagen hållas öppna för att trygga kommuteringen och dessa tillhör den första plogningsklassen. Vid fastställning av underhållsklasserna fungerar bl.a. trafikmångderna, trafikens kvalitet och behöv som grunder till beslutet. Till exempel den kollektiva trafikens rutter, gator med branta backor och livliga lätta trafikens rutter mot stationerna kräver särkild uppmärksamhet. Under svåra snöförhållanden måste plogchaufförerna återvända till huvudvägarna, även då alla bostadgator inte ännu hunnits plogas. På allmänn nivå plogas körbanorna till först, så att snön som spridit sig från körbanorna till lätta trafikbanorna kan plogas på en gång fri från snön, vilket avlägsnar behovet att ploga dessa pånytt.

Det är också viktigt att komma ihåg att plogbilar måste hålla upp hastigheten för att kunna flytta snömassorna. Därför är det särskilt viktigt att både plogförare och alla andra som rör sig på vägarna iakttar särskild försiktighet. Det är bra att påminna speciellt barn att vara uppmärksamma och vid behov flytta på sig, så maskinen kan arbeta och passera tryggt.

Halkbekämpning görs på körbanorna huvudsakligen med saltlösning och på lättatrafiklederna med sand.

Fastighetsägarens ansvar:

Fastighetsägarna är i vissa fall ansvariga för underhållsarbetet vid gränsen mot den allmänna gatan. Staden är ansvarig för att ploga körbanan och fastigheten ansvarar för att ta bort eventuella snövallar som uppkommer vid tomtanslutningen. Snömassan som uppstår vid plogning tar väldigt mycket utrymme och vi strävar efter att i samband med plogningen styra den bort från infarterna. I praktiken skjuts snön oundvikligen också ut mot öppna utrymmen, t.ex. tomternas infarter. Det finns hundratals tomtinfarter i Grankulla och öppnandet av alla dessa skulle kräva mycket mer resurser och fler maskiner.

Krav för tomtägaren och/eller dess innehavare:

  • Se till att snövallar vid tomtanslutningen avlägsnas.
  • Skötsel av tomtens infart.
  • Avlägsna snö som kan orsaka fara på fastighetens område.

När staden frigör gatorna från packad snö och is med hjälp av en ”snöskrapa” formas det stora mängder snö vid korsningar och tomtanslutningar. I detta fall tar staden bort snövallarna vid de snötäppta tomtanslutningarna. Annars är det alltid fastigheten som ansvarar för snöröjning av tomtanslutningen.

Fakturering av gatuunderhåll:

Staden sköter om gatuunderhållet i Grankulla på de planläggda områden enligt lag 547/2005 4.1 §, från och med 1.11.2015.

Staden fakturerar en årlig avgift som baserar sig på stadsfullmäktigens godkända taxa €/våningskvadratmeter. Taxan är 0,15 €/v-m2 + moms 24%. Taxan faktureras av fastighetens ägare enligt betalningstidpunkten SF 15.11.2010 § 64. Fakturens storlek definieras enligt byggrätten på tomten i den godkända detaljplanen. Gatuunderhållet faktureras en gång per år och vi skickar en faktura per tomt.

Tilläggsinformation tfn. 040 482 4727

Underhåll och renhållning av gator, taxor:

Växtligheten längs gatuområden

På ett gatuområde kan växtligheten inte växa högt eller brett, på grund av trafiksäkerhet och gatuunderhåll. Därför klipper staden vägkanterna året runt på alla platser var det är möjligt, även vintertid, beroende på snösituationen. Arbetet utförs med en slåttermaskin eller en häckklippare som är fäst i en grävmaskin. Även små träd och buskar tas bort. Vi klipper även buskar som är överväxta från privata tomter mot gatuområdet, ifall inte fastighetsägaren själv gjort detta. Det kan se en aning hackigt och ojämnt ut en tid, men naturen återställer spåren snabbt.

Tilläggsinfo: kunnossapito@kauniainen.fi

Kontakta oss

Veli Keski-Kohtamäki

Underhållsmästare
Organisation
Samhällsteknik – Kommunteknik

Minna Aavalehto

Underhållsträdgårdsmästare
Organisation
Samhällsteknik – Kommunteknik

Fredrik Olkinuora

Underhållsförman
Organisation
Samhällsteknik – Kommunteknik

Aktuellt