Julkisten alueiden kunnossapitoyksikkö hoitaa liikenneväylien, puistojen ja leikkipuistojen,  puistometsien, Gallträskin, liikenneväylien viheralueiden, yleisten alueiden ja osin myös kaupungin omistuksessa olevien kiinteistöjen ulkoalueilla tapahtuvan kunnossapidon.

Kunnossapidon piiriin kuuluu n. 40 km katuja ja n. 21 km kevytliikenneväyliä (yhteensä 600.000 m2). Hoidettavia puistoja, keskusta ja katuviheralueet mukaan lukien on n. 42 ha, maisemaniittyjä n. 3 ha ja metsikköjä 155 ha, yhteensä 200 ha. 

Talvikunnossapito:

Kaupunki huolehtii katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta – aurauksesta ja liukkauden torjunnasta. Kadunpidossa vastuu jakautuu kunnan ja kiinteistöjen välillä – vastuunjaosta on kirjattu katukunnossapitolakiin.

Aurausjärjestys ja kunnossapitoluokat

Kadut on luokiteltu kolmeen kunnossapitoluokkaan liikenteellisen merkityksen perusteella, sekä kevyen liikenteen väyliin ja puistokäytäviin. Näiden alueiden kunnossapito suoritetaan kunnossapitoluokkien mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä. Alla liitteessä tarkemmat määritelmät kunnossapitoluokista.

Pääkadut ja suurimmat kokoojakadut on lain mukaan pidettävä auki työmatkaliikenteen turvaamiseksi ja ne kuuluvat ensimmäiseen aurausluokkaan. Määriteltäessä kunnossapito-luokkia, perusteina toimivat mm. liikennemäärät, liikenteen laatu ja tarpeet. Esimerkiksi julkisen liikenteen reitit, katuosuudet joissa jyrkkiä mäkiä ja asemille johtavat vilkkaat kevyen liikenteen väylät vaativat erityishuomiota. Vaikeiden lumiolosuhteiden aikaan auraajat joutuvat palaamaan monesti takaisin pääkatuja auraamaan, vaikka kaikkia asuinkatuja ei olisi vielä ehditty aurata. Yleisellä tasolla aurataan ajoradat ensin, jotta aurauksen yhteydessä jalkakäytävälle levinnyt lumi saadaan kerralla pois, eikä aurausta siten jouduta tekemään kahdesti jalkakäytävillä.

Aurauksessa on huomionarvoista, että aurausautoilla joudutaan pitämään riittävää vauhtia, jotta lumimassat saadaan siirrettyä. Tästä syystä varovaisuutta pyydetään ja edellytetään niin kuljettajilta kuin muilta tielläliikkujilta. Erityisesti lapsia on hyvä muistuttaa siirtymisestä sivummalle, jotta koneelle jää turvallinen työtila.

Liukkaudentorjunta tehdään ajoradoilla pääosin suolaliuoksella ja kevyen liikenteen väylillä hiekoittamalla.

Tontin omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistöjen omistajat ovat tietyissä tapauksissa vastuussa kunnossapitotöistä oman tonttinsa ja yleisen kadun rajalla. Kaupungin vastuulle kuuluu aurata ajorata ja tontinliittymään muodostuneen aurausvallin poistamisesta vastaa kiinteistö. Aurattavan lumimassan on mahduttava jonnekin ja sitä pyritäänkin aurauksen yhteydessä ohjaamaan pois liittymistä. Käytännössä lumi purkautuu väistämättä avoimiin tiloihin, kuten myös liittymien kohdille. Kauniaisissa on satoja tontinliittymiä ja näiden kaikkien avaaminen kaupungin toimesta vaatisi rutkasti lisää resursseja ja kalustoa.

Tontin omistajan ja/tai haltijan velvollisuudet:

  • Tulee huolehtia tonttiliittymään kertyneen aurausvallin poistosta
  • Tontin kulkutien hoito
  • Vaarallisen lumen poisto kiinteistön alueelta

Kaupungin höylätessä ”tiekarhulla” polanteen (tien pintaan pakkautuneen lumi- ja jäänharjanteen), muodostaa se huomattavan määrän lunta liittymiin. Tässä tapauksessa kaupunki avaa tukkeutuneet liittymät pääosin lumesta, jolloin lumivallia ei jäisi. Muulloin vallinpoisto tontinliittymästä kuuluu aina kiinteistölle.

Katujen kunnossapitolaskutus: 

Kaupunki huolehtii tontinomistajalle lain 547/2005 4.1 § mukaisista kunnossapito- ja puhtaanpitotehtävistä Kauniaisten asemakaava-alueilla 1.11.2005 alkaen.

Kaupunki perii näistä töistä vuosittain maksun kaupunginvaltuuston hyväksymän taksan mukaan €/kem2. Maksu on 0,15 € / kem2 + alv. 24%. Maksu peritään maksuhetken mukaiselta kiinteistön omistajalta KV 15.11.2010 § 64. Maksun suuruus määräytyy tontin asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden (kerrosneliömetri) perusteella. Kadun kunnossa- ja puhtaanapito laskutetaan kerran vuodessa ja laskuja lähetetään yksi kappale per tontti.

Lisätietoja puh. 040 482 4727

Katujen kunnossapito- ja puhtaanapitotaksa >>  kts. kuntatekniikan maksut ja taksat:

Kadunvarsien kasvillisuus:

Kaupungin katualueilla ei voi kasvaa korkeaa tai leveää kasvillisuutta liikenneturvallisuuden ja kadun kunnossapidon takia. Tämän takia kaupunki leikkaa katujen varsien kasvillisuutta ympäri vuoden, lumitilanteesta riippuen myös talvella. Työ tehdään penkkaleikkurilla tai kaivuriin kiinnitetyllä pensasleikkurilla ja myös pieniä puita ja pensaita poistetaan. Myös tonteilta kaduille tulevia pensaita leikataan, mikäli tontinomistaja ei ole sitä tehnyt. Jälki voi olla jonkin aikaa rosoista, mutta luonto korjaa jäljet pian.

Ota yhteyttä

Veli Keski-Kohtamäki

Kunnossapitomestari
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Kuntatekniikka

Minna Aavalehto

Kunnossapitopuutarhuri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Kuntatekniikka

Fredrik Olkinuora

Kunnossapitoetumies
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Kuntatekniikka

Ajankohtaista