Hylätty auto

Grankulla stad tar i samarbete med Esbo stad hand om flyttningen av övergivna fordon från allmänna gatuområden och parkeringsplatser samt sådana fordon som försvårar underhållet av dessa, enligt parkeringsavtalet som gjorts mellan städerna. Gällande flyttningen av fordon, baserar sig uppgifterna på lagen om flyttning av fordon och flyttningssituationer enligt 5, 7 och 8§ (flyttning på basis av parkering, flyttning av ett övergivet fordon och flyttning av skrotfordon). Grankulla stad ansvarar för flyttningen av fordon på basis av lagen och uppgifterna inom paragraf 6§ gällande lagen för flyttning av fordon (när- och lagerflyttningar gällande gatuunderhåll). På statens vägar arrangeras flyttningen av NTM-centralen. Fordon som hindrar trafiken flyttas av polisen. Staden kan flytta fordonet till närheten, till ett fordonslager eller direkt till den slutliga avfallshanteraren. Villkoren för flyttning av fordon är fastställda i lagen om detta.

Ifall ett fordon är förstörd i den grad, att den uppfyller de lagliga kraven för en skrotbils definition, kan skrotbilen överföras direkt till stadens ägo. Övriga fordon kan inlösas under en viss tid efter att de flyttats undan, sedan överförs fordon som inte blivit hämtade till Grankulla stads ägo. Bilarna förvaras på stadens bevakade och inhägnade område.

Flyttning av fordon

Fordonet kan flyttas undan till ett närliggande område om det utgör ett hinder för gatuarbete eller underhållsarbete. Fordonet flyttas då till en lämplig, närliggande plats två dygn efter att flyttuppmaningen givits. En felparkerad bil kan flyttas till stadens fordonslager två dygn efter att felparkeringen bekräftats. Grankullas kommunteknik ansvarar för närflyttningarna på stadens område.

Vid en trafikolycka är fordonets ägare, innehavare eller förare skyldig att omedelbart flytta fordonet och att senast inom två dygn flytta bort fordonet från olycksplatsen. Polisen kan omedelbart flytta ett fordon som är till fara för trafiken. Staden har rätt att utan dröjsmål flytta ett fordon som ger upphov till betydande störning i trafiken.

Ett fordon som övergivits på fastighetens område

På uppdrag av fastighetens disponent kan Esbo stad mot betalning också ta hand om flyttningen av ett fordon som har övergivits på ett område som tillhör en privat fastighet. Budet gällande flyttningen av fordonet skickas som en begäran av handräcking till Esbo stads enhet som ansvarar för flyttning av fordon.

Övergivna fordon

Staden är skyldig att se till att fordonet forslas bort om innehavaren av det övergivna fordonet underlåter att uppfylla sin skyldighet enligt avfallslagstiftningen att föra fordonet från gatorna eller från de allmänna parkeringsområdena till en lämplig mottagningplats. Fordonets ägare och innehavare ges en skriftlig uppmaning som fästs på fordonet att flytta fordonet inom två dygn. Ett övergivet fordon flyttas till Esbo stads fordonslager. Ifall bilen har brunnit eller är till fara för miljön kan staden omedelbart flytta bilen direkt till en mottagningsplats för avfall.

Informering till ägaren

Staden ger ett skriftligt beslut och anmälan om flyttningen till den senaste ägaren/innehavaren som är registrerad i fordonsregistret. Fordonsägaren uppmanas i beslutet att inom 60 dagar från anmälan hämta sitt fordon. I annat fall överförs fordonet till stadens ägo.

Anmälan av fordon

Anmälan kan skickas till Grankulla stads underhållsmästare, Esbo stads kundservice eller via Esbo stads responssystem. I meddelandet ska uppgå fordonets exakta plats, märke och modell, färg, registernummer samt gärna information om hur länge fordonet stått på platsen.

Staden tar även hand om flyttningen av fordon på sitt område då fordonets tillstånd och andra yttre faktorer tydligt visar att fordonet är övergivet.

Inlösning av fordon – tillämpade avgifter och taxor

Om fordonets ägare vill hämta sitt fordon från lagret, måste hen göra det inom 60 dagar från anmälan. Ägaren eller innehavaren av fordonet är skyldig att kompensera myndigheten för kostnaderna för flyttningsarrangemangen, dvs. flyttning och lagring av fordonet samt de administrativa kostnaderna. Äganderätten till fordonet måste bevisas då fordonet hämtas och alla överföringskostnader måste betalas till Esbo stad i samband med inlösningen. Fordonet överlämnas till ägaren mot ett betalningskvitto. Om fordonet inte har hämtats inom tidsfristen har staden rätt att debitera eller söka ersättning för kostnaderna för flyttningen via rätten.

Mer info och flyttningstaxor: Parkering (esbo.fi)

Kontakta oss

Veli Keski-Kohtamäki

Underhållsmästare
Organisation
Samhällsteknik – Kommunteknik