Hylätty auto

Kauniaisten kaupunki huolehtii, yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa, kaduilta ja yleisiltä pysäköintialueilta hylättyjen ja kunnossapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisestä kaupunkien välillä tehdyn pysäköinninvalvontasopimuksen mukaisesti. Ajoneuvojen siirtämisen osalta sisältävät tehtävät ovat ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 5, 7 ja 8 §:n mukaiset siirtotilanteet (siirto pysäköimistä koskevan säännöksen perusteella, hylätyn ajoneuvon siirto ja romuajoneuvon siirto). Kauniaisten kaupunki vastaa ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 6 §:n mukaisista tehtävistä (katukunnossapidon vuoksi suoritettavat lähi- ja varastosiirrot). Valtion teillä siirrot järjestää ELY-keskus. Liikennettä haittaavat ajoneuvot siirretään poliisin toimesta. Kaupunki voi siirtää ajoneuvon lähietäisyydelle, ajoneuvovarastoon tai suoraan jätteen loppukäsittelijälle. Edellytykset ajoneuvojen siirtämiseen on määrätty tästä annetussa laissa.

Mikäli ajoneuvo on siinä määrin tuhoutunut, että kyseessä on jätelain mukainen jäte (romuajoneuvo), on ajoneuvon haltija tai omistaja velvollinen toimittamaan ajoneuvon jätteen loppukäsittelijälle. Mikäli näin ei toimita, siirtyy romuajoneuvo suoraan Kauniaisten kaupungin omistukseen. Muut ajoneuvot ovat noudon jälkeen lunastettavissa tietyn ajan, jonka jälkeen noutamatta jätettyjen ajoneuvojen omistusoikeus siirtyy Kauniaisten kaupungille. Autoja säilytetään kaupungin hallinnoimalla vartioidulla ja aidatulla varastointialueella.

Auton siirto

Ajoneuvo voidaan siirtää lähisiirtona katualueella tehtävää työtä tai puhtaanapitoa haittaavana. Tällöin auto siirretään lähimpään kyseiseen tarkoitukseen sopivaan paikkaan kaksi vuorokautta siirtokehoituksen antamisen jälkeen. Virheellisesti pysäköity auto voidaan siirtää kaupungin ajoneuvovarastoon kahden vuorokauden kuluttua virheellisen pysäköinnin havaitsemisesta. Kauniaisten Kuntatekniikka vastaa Kauniaisten kaupungin alueella tapahtuvista lähisiirroista.

Liikenneonnettomuustapauksessa ajoneuvon omistaja, haltija tai kuljettaja ovat velvollisia siirtämään kulkuneuvonsa viipymättä ja viimeistään kahden vuorokauden kuluessa pois onnettomuuspaikalta. Poliisi voi suorittaa siirron viipymättä liikennettä vaarantavalle ajoneuvolle. Kaupungilla on oikeus siirtää viipymättä ajoneuvo, joka muodostaa huomattavan haitan liikenteelle.

Kiinteistön alueelle hylätty ajoneuvo

Isännöitsijän pyynnöstä Espoon kaupunki huolehtii maksusta myös yksityisen kiinteistön alueelle hylätyn ajoneuvon siirrosta. Pyyntö auton siirrosta lähetetään virka-apulomakkeella Espoon ajoneuvojen siirtoyksikölle.

Hylätty ajoneuvo

Kaupunki on velvollinen huolehtimaan ajoneuvon poistosta, mikäli hylätyn ajoneuvon haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuutensa toimittaa ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan kaduilta tai yleisiltä pysäköintialueilta. Ajoneuvon omistajalle ja haltijalle annetaan kehoitus siirtää ajoneuvo kahden vuorokauden kuluessa, autoon kiinnitetyn kehoituksen avulla. Hylätty ajoneuvo siirtyy Espoon kaupungin vastaanottopaikkaan. Mikäli auto on palanut tai on vaaraksi ympäristölle, voi kaupunki siirtää auton välittömästi ja suoraan vastaanottopaikkaan.

Tiedottaminen omistajalle

Ajoneuvon rekisteriin merkitylle viimeiselle omistajalle tai haltijalle annetaan kirjallinen päätös ja tiedoksianto siirrosta. Ajoneuvon omistajaa kehoitetaan päätöksessä noutamaan ajoneuvonsa 60 päivän kuluessa tiedoksiannosta. Uhkana on ajoneuvon siirtyminen kaupungin omistukseen.

Ilmoitus hylätystä ajoneuvosta

Ilmoituksen voi tehdä Kauniaisten kaupungin kunnossapitomestarille, Espoon asiakaspalveluun tai Espoon verkkosivujen palautejärjestelmään. Ilmoituksessa tulee käydä ilmi ajoneuvon tarkka sijainti, malli ja merkki, väri, rekisterinumero ja mielellään tieto kuinka kauan ajoneuvo on seissyt paikalla. 

Kaupunki huolehtii siirrosta alueellaan tarvittaessa myös mikäli ajoneuvon kunto ja muut ulkoiset seikat tekevät ilmeiseksi ajoneuvon olevan hylätyn.

Ajoneuvon lunastus ja siirrettäviin romuajoneuvoihin sovellettavat maksut ja taksat

Mikäli ajoneuvon omistaja haluaa noutaa ajoneuvonsa varastosta, on hänen tehtävä se 60 päivän sisällä tiedoksiannosta. Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan viranomaiselle ajoneuvon siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset. Omistusoikeus ajoneuvoon on selvitettävä noudettaessa ja siirtokustannukset maksettava Espoon kaupungille. Ajoneuvo luovutetaan omistajalle maksukuittia vastaan. Mikäli ajoneuvoa ei ole noudettu määräajan sisällä, on kaupungilla oikeus laskuttaa tai periä oikeusteitse siirrosta aiheutuneita kuluja.

Lisätietoa ja siirtotaksat: Hylätyt ajoneuvot (espoo.fi)

Ota yhteyttä

Veli Keski-Kohtamäki

Kunnossapitomestari
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Kuntatekniikka