Cykling

Ett av stadens mål i Grankulla är att förbättra möjligheterna till cykelåkning i staden. Arbetet styrs av stadens program för cykelfrämjande 2016–2024, som godkändes av fullmäktige i maj 2017. Målet är att andelen cykling ska öka från nuvarande 9 procent (2018) till 15 procent fram till 2024.

Grankullaborna tillfrågades om utvecklingsområden för gång och cykelåkning (2014). Majoriteten av de tillfrågade ansåg att både förhållandena och underhållet av gång- och cykelstråken var bra eller tillfredsställande, men brister togs också upp. Många av de tillfrågade var ense om att gång-och cykelstråkens kontinuitet behöver förbättras och att användarna behöver bättre kunskap om trafikreglerna. Förbättringar av gatunätet kommer att planeras och genomföras i samband med framtida gatuprojekt inom ramen för de godkända arbetsprogrammen.

Cykelnätverket är till stor del välstrukturerat och tätt, även om nätverkets kontinuitet varierar i olika delar av staden. Grankulla har cirka 25 km gång- och cykelleder, nästan alla är anslutna farleder. De flesta gång- och cykelleder omfattas av vinterunderhåll. En del av gångarna är parkleder eller friluftsleder. Cykelparkeringarna utvecklas vidare för att tillfredsställa det ökande behovet. Fokus ligger på t.ex. stationernas infartsparkering och stadens fastigheter.

För att förbättra villkoren för gång och cykelåkning deltar staden också i regionalt samarbete med andra kommuner i huvudstadsregionen samt Trafikledsverket och HRT.