Pyöräkatos

Kauniainen on sitoutunut parantamaan kaupungin pyöräilyolosuhteita. Edistämistyötä tehdään kaupunginvaltuuston (22.5.2017 § 36) hyväksymän pyöräilyn edistämisohjelman 2016–2024 ohjaamana. Tavoitteena on, että pyöräilyn osuus kasvaa 15: %iin vuoteen 2024 mennessä. Nykyisin se on 9 % (2018).

Kauniaislaisilta kysyttiin kävelyn ja pyöräilyn kehittämiskohteita (2014). Valtaosa vastaajista piti sekä olosuhteita että väylien kunnossapitoa hyvinä tai tyydyttävinä mutta puutteitakin nähtiin. Erityisesti toivottiin nykyistä parempaa väylien jatkuvuutta ja parempaa liikennesääntöjen tuntemusta. Katuverkon parannuksia suunnitellaan ja toteutetaan tulevien katuhankkeiden yhteydessä, hyväksyttyjen työohjelmien puitteissa.

Pyöräilyverkko on pääosiltaan hyvin jäsennelty ja tiivis vaikkakin verkollinen jatkuvuus vaihtelee kaupungin eri osissa. Kauniaisissa on noin 25 km jalankulku- ja pyöräteitä, jotka lähes kaikki ovat yhdistettyjä väyliä. Suurin osa kävely ja pyöräilyteistä kuuluu talvikunnossapidon piiriin. Osa väylistä on kesäkäyttöisiä puistopolkuja tai ulkoilureittejä. Pyöräpysäköintiä kehitetään edelleen vastaamaan kasvavaa tarvetta. Huomion kohteena on mm. rautatieasemien liityntäpysäköinti ja kaupungin kiinteistöjen piha-alueet.