Planändringen omfattar tomt 3 i kvarter 47 i 4:e stadsdelen (Djäknestigen 2) samt parkområden. I planändringen ingår en bindande tomtindelning och ändring av tomtindelningen.

Syftet är effektivare markanvändning på tomten. I anslutning till planändringen namnges parkområdet intill och samtidigt uppdateras planbeteckningarna och planbestämmelserna som gäller parkområdet.

Förslaget var framlagt enligt 27 § i MarkByggF under tiden 7.3.2024–8.4.2024.

Beslutsfattande

Stadsstyrelsen 26.02.2024 § 27

Kontakta oss

Minna Penttinen

Markanvändningschef
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning

Nina Forsberg

Markanvändningsingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning