Byggförbud

När kommunala planer, dvs. general- och detaljplaner utarbetas, kan kommunen utfärda byggförbud eller åtgärdsbegränsning för planområdet. Avsikten med dessa är att planområdet ska förbli oförändrat under planeringens gång och att ingen olägenhet orsakas genomförandet av planen. Beslut om förbud eller begränsning kan fattas när frågan om att utarbeta en plan väckts. Byggförbudet och åtgärdsbegränsningen träder i kraft när kommunen underrättat om dem på vederbörligt sätt.

Byggförbud som utfärdas när en detaljplan utarbetas gäller högst två år. Om planläggningen inte slutförts, kan förbudstiden förlängas enligt de i lagen fastställda bestämmelserna. När planen har godkänts gäller byggförbudet ändå alltid tills beslutet om godkännande vunnit laga kraft.

Byggförbudet träder alltså i kraft även om inget förbudsbeslut hade fattats när planen utarbetades. Om det bestäms om bindande tomtindelning i detaljplanen, gäller byggförbudet tills tomten har bildats och byggplatsen antecknats som tomt i fastighetsregistret. I ett område där byggförbud gäller kan bygglov inte beviljas utan ett undantagsbeslut i enlighet med markanvändnings- och bygglagen. En åtgärdsbegränsning förutsätter att åtgärdstillstånd måste sökas för åtgärder som förändrar landskapet. Tillstånd behövs också för trädfällning. För åtgärder med ringa verkningar behövs inget tillstånd.

Bygguppmaningar

Förteckningen över bygguppmaningar är framlagd hos markanvändningsenheten (rum 206).
Adress: Stadshuset, Grankullavägen 10, 02700 Grankulla.