Staden förvärvar i detaljplanen anvisade gatu-, park-, rekreations- och trafikområden och liknande allmänna områden och tomter för allmänna byggnader i första hand genom frivilliga köp och byten. I vissa fall kan staden utnyttja sin förköps- eller inlösningsrätt.

Förköpsrätt

Staden har förköpsrätt vid fastighetsköp i staden, om ifrågavarande fastighet, kvotdel av fastighet eller outbrutet område är större än 3 000 m². Med förköpsrätt avses en kommuns rätt att lösa in en såld fastighet. Kommunen träder då i stället för köparen på de villkor som avtalats vid köpet.

Staden ska fatta sitt beslut om att nyttja sin förköpsrätt inom tre månader från köpslutet. Beslutet om att utnyttja förköpsrätten fattas av stadsstyrelsen.

Fastighetsägaren kan skriftligt begära ett utlåtande av staden för att veta om staden planerar att utnyttja sin rätt till förköp.

Kontakta oss

Johanna Määttälä

Fastighetsingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning