Staden utför fastighetsförrättningar för tomter och andra fastigheter inom Grankulla stads område. Ansökan om fastighetsförrättningar lämnas in skriftligt till fastighetsingenjören. Kostnaderna för fastighetsförrättningar bestäms enligt den gällande fastighetsförrättningstaxan.

Styckning av tomt

Servitutsförrättning

Rågång

Styckning av allmänt område

Styckning av tomt

En tomt som följer tomtindelningen bildas till självständig fastighet genom styckningsförrättning. Om en tomt som följer tomtindelningen bildas av en hel fastighet, kan den föras in i fastighetsregistret utan styckning. På en tomt gäller byggnadsförbud tills den är införd i fastighetsregistret.

Styckning får sökas av tomtägare som har lagfart på de fastigheter eller outbrutna områden som tomten ska bildas av. Styckningsförrättning söks på blanketten för fastighetsförrättningsansökan. Om ansökan om förrättningen lämnas in av ett bolag eller en sammanslutning ska underteckningen på ansökningsblanketten bestyrkas med en redogörelse över firmateckningsrätten som bifogas med ansökan. Styckningen av en tomt som bildas av ett outbrutet område blir anhängig, när Lantmäteriverkets anmälan om lagfart på det outbrutna området kommit in till stadens fastighetsregistermyndighet.

I styckningsförrättningen märker man ut tomtrårna i terrängen och upprättar en tomtkarta samt håller ett förrättningsmöte där de rättigheter och servitut som gäller tomten behandlas. Till förrättningssammanträdet kallas, utöver ägaren, eventuella andra sakägare.

Servitutsförrättning

Till förmån för en fastighet eller för kommunen kan på en annan fastighets område som ständigt servitut stiftas rätt:

 • att ta hushållsvatten,
 • att leda hushållsvatten samt att förlägga och använda en vattenledning för hushållsvatten och tillhörande anordningar och konstruktioner,
 • att avleda vatten för torrläggning av mark,
 • att förlägga och använda en avloppsledning och andra till avledande och hantering av avloppsvatten hörande anordningar och konstruktioner,
 • att förlägga och använda en telefon-, el-, gas- och värmeledning eller annan dylik ledning samt tillhörande anordningar och konstruktioner,
 • att använda ett område som behövs för fordons- eller båtplats, brygga, badplats, lagring av trävirke eller lastplats samt, på detaljplaneområde, att använda ett område som behövs för en gemensam gårdsplan,
 • att använda ett markområde som behövs för fiske,
 • att ta sten, grus, sand, lera, torv eller andra med dessa jämförbara marksubstanser,
 • att förlägga och använda konstruktioner som behövs för befolkningsskyddet,
 • att förlägga och använda en plats för avfallsinsamling eller en för fastigheterna gemensam värmecentral, samt
 • till ett område som behövs för vägförbindelse inom ett detaljplaneområde.

Servitutsrätten kan av särskilda skäl också stiftas i form av tidsbestämt servitut.

Servitutet stiftas vid en separat servitutsförrättning eller i samband med styckningsförrättningen. Stiftande av servitut förutsätter i allmänhet ett skriftligt avtal som fastighetsägarna undertecknat (servitutsavtal). Stiftande av servitut kan avtalas vid styckningsförrättningen om sakägarna godkänner styckningsförrättningen med sina underteckningar. Inom ett detaljplaneområde får ett servitut för vägförbindelse, för fordonsplats, för hushållsvatten och avloppsvatten samt för torrläggning av mark stiftas också utan samtycke av den belastade fastighetens ägare.

Hur man söker servitutsförrättning

Servitutsförrättning får sökas av den som äger en fastighet eller av kommunen om det är fråga om ett servitut som ska stiftas eller har stiftats till förmån för kommunen. Servitutsförrättning söks på ansökningsblanketten för fastighetsförrättning. Följande dokument ska bifogas med ansökan:

 • det ursprungliga servitutsavtalet med karta, båda daterade och undertecknade
 • om avtalets part är ett bolag eller en sammanslutning, beslut om godkännande av servitutsavtalet
  • om ett bostadsaktiebolag är ägare av belastade fastigheten behövs bolagsstämmans beslut
  • om ett bostadsaktiebolag är ägare av berättigade fastigheten räcker styrelsens beslut
  • för aktiebolag eller fastighetsaktiebolag räcker styrelsens beslut att godkänna servitutsavtalet
 • om ansökan om förrättningen lämnas in av ett bolag eller en sammanslutning ska en redogörelse över firmateckningsrätten bifogas underteckningen

Servitutsavtal

Åtminstone följande ska framgå ut servitutsavtalet:

 • vilka fastigheter som är parter i avtalet,
 • vilken typ av servitut avtalet gäller och specifikation av servitutsområdet
 • eventuella villkor och begränsningar som gäller servitutet,
 • eventuell ersättning som betalas för stiftandet av servitutet
 • ansvaret för att bygga (iståndsätta) och underhålla servitutet
 • ansvaret för de kostnader som orsakas av byggande och underhåll av servitutet,
 • datum och underteckningar, samt
 • en karta över servitutsområdets exakta läge ska bifogas. Kartan ska dateras och undertecknas i likhet med avtalet.

Mallar för servitutsavtal finns på webben.

Rågång

Om ett råmärke som visar utsträckningen av en fastighet har försvunnit eller det råder oklarhet om råns sträckning, kan man göra en rågång. Rån bestäms vid en förrättning som kallas fastighetsbestämning.

Om det inte uppstått någon tvist om råns sträckning och om man inte vill märka ut rån officiellt i terrängen, kan fastighetsägaren beställa en råvisning.

Styckning av allmänt område

Av allmänna områden som visas i en detaljplan bildas fastigheter genom styckning av allmänt område. Som allmänna områden räknas bland annat gatu-, park-, rekreations- och trafikområden. Staden köper in områdena före styckningen. Ett undantag utgörs av gatuområden för vilka en detaljplan första gången fastställts. Dessa kan övergå i stadens ägo direkt genom styckning av allmänt område.

Kontakta oss

Johanna Määttälä

Fastighetsingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning