Kaupunki suorittaa tontteja ja muita kiinteistöjä koskevat kiinteistötoimitukset Kauniaisten kaupungin alueella. Kiinteistötoimituksia haetaan kirjallisesti ja hakemus toimitetaan kiinteistöinsinöörille. Kiinteistötoimitusten kustannukset määräytyvät voimassa olevan kiinteistötoimitusmaksutaksan mukaisesti.

Tontin lohkominen

Rasitetoimitus

Rajankäynti

Yleisen alueen lohkominen

Tontin lohkominen

Tonttijaon mukainen tontti muodostetaan itsenäiseksi kiinteistöksi lohkomistoimituksella. Mikäli tonttijaon mukainen tontti muodostuu kokonaisesta kiinteistöstä, tontti voidaan rekisteröidä kiinteistörekisteriin ilman lohkomistoimitusta. Tontti on rakennuskiellossa, kunnes se on rekisteröity kiinteistörekisteriin.

Tontin lohkomistoimitusta saa hakea tontin omistaja, jolla on lainhuuto kiinteistöihin tai määräaloihin, joista tontti muodostetaan. Lohkomistoimitusta haetaan kiinteistötoimituksen hakemuslomakkeella. Jos toimituksen hakijana on yhtiö tai yhteisö, hakemukseen tulee liittää hakemuksen allekirjoituksen osalta selvitys nimenkirjoitusoikeudesta. Määräalan mukaisen tontin lohkominen tulee vireille, kun Maanmittauslaitoksen ilmoitus määräalan lainhuudosta on saapunut kaupungin kiinteistörekisteriviranomaiselle.

Lohkomistoimituksessa tontin rajat merkitään maastoon ja laaditaan tonttikartta sekä pidetään toimituskokous, jossa käsitellään tonttia koskevat oikeudet ja rasitteet. Toimituskokoukseen kutsutaan omistajan lisäksi mahdolliset muut asianosaiset.

Rasitetoimitus

Tontin tai muun kiinteistön alueelle voidaan perustaa rasitteena toisen kiinteistön tai kunnan hyväksi pysyvä oikeus:

 • talousveden ottamiseen,
 • talousveden johtamiseen sekä talousvesijohdon ja siihen liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen,
 • veden johtamiseen maan kuivattamista varten,
 • viemärijohdon ja muiden jäteveden johtamiseen ja käsittelyyn liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen,
 • puhelin-, sähkö-, kaasu-, lämpö- tai muun sellaisen johdon sekä johtoihin liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen,
 • ajoneuvojen pitämistä, venevalkamaa, laituria, uimapaikkaa, puutavaran varastointia ja lastauspaikkaa varten tarvittavan alueen käyttämiseen sekä asemakaava-alueella yhteispihaa varten tarvittavan alueen käyttämiseen,
 • kalastusta varten tarpeellisen maa-alueen käyttämiseen,
 • kiven, soran, hiekan, saven, turpeen tai muun näihin verrattavan maa-aineksen ottamiseen,
 • väestönsuojelua varten tarvittavien rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen,
 • jätteiden kokoamispaikan tai kiinteistöjen yhteisen lämpökeskuksen sijoittamiseen ja käyttämiseen, sekä
 • kulkuyhteyttä varten tarvittavaan alueeseen asemakaava-alueella.

Rasite voidaan erityisestä syystä perustaa myös määräaikaisena.

Rasite perustetaan erillisessä rasitetoimituksessa tai tontin lohkomistoimituksen yhteydessä. Rasitteen perustaminen edellyttää yleensä kiinteistönomistajien kirjallista sopimusta (rasitesopimus). Rasitteesta voidaan sopia lohkomistoimituksessa, jos asianosaiset hyväksyvät lohkomistoimituksen allekirjoituksillaan. Asemakaava-alueella voidaan eräin edellytyksin perustaa rasitteet kulkua, ajoneuvojen pitämistä, vesi- ja viemärijohtoa sekä maan kuivattamista varten myös ilman rasitetun kiinteistön omistajan suostumusta.

Rasitetoimituksen hakeminen

Rasitetoimitusta saa hakea kiinteistön omistaja tai kunta, jos kysymys on kuntaa varten perustettavasta tai perustetusta rasitteesta. Rasitetoimitusta haetaan kiinteistötoimituksen hakemuslomakkeella. Hakemukseen tulee liittää:

 • alkuperäiset rasitesopimus ja liitekartta, molemmat päivättynä ja allekirjoitettuna
 • jos sopimuksen osapuolena on yhtiö tai yhteisö, rasitesopimuksen hyväksymistä koskevat päätökset
  • asunto-osakeyhtiön ollessa rasitetun kiinteistön omistaja tarvitaan yhtiökokouksen päätös
  • asunto-osakeyhtiön ollessa oikeutetun kiinteistön omistaja riittää hallituksen päätös
  • osakeyhtiössä ja kiinteistöosakeyhtiössä riittää hallituksen päätös rasitesopimuksen hyväksyntään
 • jos toimituksen hakijana on yhtiö tai yhteisö, hakemuksen allekirjoituksen osalta selvitys nimenkirjoitusoikeudesta.

Rasitesopimus

Rasitesopimuksesta tulisi ilmetä ainakin seuraavat asiat:

 • sopimuksen osapuolina olevat kiinteistöt,
 • rasitetyyppi ja rasitealueen yksilöinti,
 • mahdolliset ehdot ja rajoitukset rasitteen käyttämiselle,
 • mahdolliset korvaukset rasitteen perustamisesta,
 • vastuu rasitteen kuntoonpanosta ja kunnossapidosta,
 • vastuu rasitteen kuntoonpano- ja kunnossapitokustannuksista,
 • allekirjoituspäivämäärä ja allekirjoitukset ja
 • liitekartta rasitealueen tarkasta sijainnista, päivättynä ja allekirjoitettuna kuten sopimus.

Rasitesopimuksen malleja löytyy internetistä.

Rajankäynti

Jos kiinteistön rajaa osoittava rajamerkki on hävinnyt tai kiinteistöjen välisen rajan paikasta on epäselvyyttä, voidaan tehdä rajankäynti. Raja määrätään kiinteistönmääritystoimituksessa.

Jos rajan paikasta ei ole riitaa eikä rajaa haluta virallisesti uudelleen maastoon merkitä, kiinteistönomistaja voi tilata rajannäytön.

Yleisen alueen lohkominen

Asemakaavassa osoitetut yleiset alueet muodostetaan kiinteistöiksi yleisen alueen lohkomistoimituksella. Yleisiä alueita ovat muun muassa katu-, puisto-, virkistys- ja liikennealueet. Kaupunki hankkii alueet omistukseensa ennen lohkomistoimitusta poikkeuksena ensimmäisen asemakaavan mukainen katualue, joka on mahdollista siirtää kaupungin omistukseen suoraan yleisen alueen lohkomistoimituksella.

Ota yhteyttä

Johanna Määttälä

Kiinteistöinsinööri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö