Grankulla stads miljöskyddsföreskrifter är bestämmelser för att förebygga och minska förorening i staden. De ska följas av alla i staden – invånare, företagare och andra vars verksamhet kan medföra förorening av miljön. I miljöskyddsföreskrifterna finns bland annat bestämmelser om bekämpning av damm, rök, störande buller samt anvisning om kemikalie- och oljecisterner som tagits ur bruk.

Föreskrifterna tillämpas inte på verksamhet som kräver tillstånd, registrering eller anmälan enligt miljöskyddslagen.