Syren

Uppdaterad 11.10.2023

I den här handboken presenteras ett urval traditionella växter som odlats i årtionden men också nyare förädlingar av traditionella växter som redan konstaterats vara härdiga läggs fram. Även några lite ömtåligare och sällsynta gamla växtarter som är lämpliga att pröva finns med.  

Många traditionella växter har under årtiondenas gång konstaterats tåliga såväl klimatmässigt som mot sjukdomar och skadeinsekter. Till följd av de ändrade omständigheterna som klimatförändringen har orsakat och på grund av risken för eventuella nya invasiva arter i vår omgivning är hållbar plantering och framför allt artrikedom ett ekologiskt hållbart sätt att förbereda sig på nya utmaningar. Vissa traditionella trädgårdsväxter har tyvärr blivit listade som invasiva främmande arter på grund av deras tendens för skadlig spridning genom att de intar naturområden och undantränger andra naturligt förekommande växter. Sådana här växter finns med i handboken av informationsskäl. Vissa av de främmande arterna kan fortfarande planteras med eftertanke, men deras spridning i naturen ska förhindras. 

Obs! EU:s förteckning över invasiva främmande arter kompletterades den 19 maj 2022 efter att medlemsstaterna hade fattat beslut om det.  Att importera, sälja, föda upp, odla eller använda de arter som finns upptagna i förteckningen eller att släppa ut dem i naturen är förbjudet i hela EU. Av de arter som nämns i handboken har den japanska träddödaren lagts till i förteckningen. Förbudet träder i kraft den 2 augusti 2027 efter en övergångsperiod på fem år.

Obs! Finlands nationella förteckning över invasiva främmande arter och den förordning av statsrådet som hör samman med förteckningen har uppdaterats den 15 augusti 2023 med nya invasiva främmande arter: tysklönn, rönnspirea och vitspirea. Det är helt förbjudet att plantera och odla arter, med undantag för de övergångsperioder på två år som har fastslagits för rönnspirea och vitspirea. 

I framtiden uppdaterar vi handboken i takt med att växtarter läggs till i förteckningarna över invasiva främmande arter.

Växtlitteratur från flera årtionden utgör källorna i handboken. Den berömda trädgårdsarkitekten Paul Olsson verkade på Grankulla stads område och han hade också en plantskola i Grankulla. Vi har fortfarande kvar plantskolans växtkatalog från 1957. Många av de växter som finns med i katalogen förädlas eller säljs inte längre och namnbeståndet har också ändrats, men sådana plantor som fortfarande går att köpa finns med i handboken. Genom att välja traditionella växter kan du bevara en bit av den gamla trädgårdskulturen i vår närmiljö. 

Handboken är skriven under jubileumsåret 2022 då Grankulla varit en stad I 50 år. Grankulla har under sin hundraåriga historia utvecklats från ett glest villasamhälle till en stad med allt tätare struktur. Bakgrunden som villastad syns i de grönskande privata trädgårdarna som ofta i sin växtrikedom saknar motstycke. I våra äldsta trädgårdar växer till och med hundra år gamla vildvinsrankor.   

Då byggandet tilltar, minskar tomtstorleken och därmed är också trädgårdarna ofta mindre än de forna villaträdgårdarna. Noggrann planering av nya trädgårdsanläggningar och bygge som skonar den existerande växtligheten upplevs allt viktigare. Genom att välja lämpliga växtarter är det möjligt att få en artrik och grönskande trädgård också på en liten gård.