En liten damm med en trädskulptur av trollsländor i mitten.

Den lilla parken har anlagts runt Bensowsdammen, som ligger vid Bensowsgränden i sydöstra Grankulla. Parken ligger i närheten av den privatägda Villa Bensows trädgård.

Trädgårdsarkitekten Paul Olsson gjorde upp planen för Villa Bensows trädgård i samarbete med sin far, Svante Olsson, under åren 1913–1917. Den ursprungliga trädgården omfattade också parkskog och där ingick den anlagda trädgårdsdammen, i ett parkområde som numera tillhör Grankulla stad. Vi har inga närmare uppgifter om Bensowsdammens ursprung. Dammen användes förut för friluftsliv, och där fanns en brygga och en liten ö mitt i dammen. Med tiden upphörde friluftslivet kring dammen, bryggan förföll och det omgivande området växte igen till en lundskog nästan i naturtillstånd. Ännu dominerades dock dammens stränder av kraftiga bestånd av jätteslide, en förvildad trädgårdsväxt från trädgårdens glansdagar. Området kring dammen rustades upp och gjordes till en park 2015. Planen för parken kring dammen gjordes upp av Marja Kärki (född Kilpinen). Trädskulpturerna i parken har planerats och utförts av Niko Nordström.

Vistelse i parken

En tillgänglig träspång leder till en altan för vistelse vid dammens strand. Träspången är upplyst med pollare, medan trädskulpturen mitt i dammen och den stora klibbalen på stranden framhävs med hjälp av punktbelysning. Det finns ett picknickbord med bänkar på altanen.

Vid dammens strand kan man betrakta rudorna som bor i dammen; bubblorna på ytan visar var fiskarna håller till. I dammens omgivning har skulpturer av trollsländor med vingar av metall skapats av träd i dåligt skick, vars stammar gick att skulptera trots att topparna hade röta. En gång av stenar leder från vistelseområdet mot Bensowsgränden.

Planterade växter

Planteringarna i området är planerade så att olika naturliga växter, gräsarter och perenner växer på samma områden och bildar en harmonisk helhet. I samband med planeringen av området lämnades lunden i så gott som naturenligt skick. Senare planterades även rosa näckrosor i dammen och rhododendron och azaleor i dammens omgivning.

Staden bekämpar en skadlig främmande art, jätteslide (Reynoutria sachalinensis), som växer i området. Bekämpningen inleddes genom att bestånden kring dammen täcktes över med svart täckmaterial till ett antal år.

Bensowsdammens tillstånd

Dammen är av en typ med näringsrikt och grumligt vatten och den har ett djupt bottensediment av lera och gyttja. Dammens djup varierar mellan ca 20–85 cm. Trots att dammen är så grund är den hem för en livskraftig population av rudor, som övervintrar i bottengyttjan då dammen fryser till under vintrarna. Dammens yta är täckt av tät växtlighet, med bl.a. gäddnate. En dylik tät vattenvegetation som täcker dammens yta är ett karaktäristiskt drag för en eutrofisk damm.

År 2014 gjordes en utredning av dammens skick och en vårdplan upp för dammen, där endast mycket lätta vårdåtgärder rekommenderas. Om dammen med tiden slammar igen så att vattenmängden minskar kan man muddra den, men endast delvis och med långa intervall. Eventuell muddring ska inte utföras samtidigt i hela dammen, eftersom det kan skada populationen av trollsländor, som är kännetecknande för dammar.

I vårdåtgärderna för dammen ingår inte att slå eller ta bort växtligheten. Gäddnate räknas i allmänhet inte till de arter som kan bekämpas genom att slå växtligheten, eftersom den snabbt får nya rotskott. Om växtligheten ska slås eller tas bort så borde det göras minst en till två gånger om året. All växtlighet som tas bort borde dessutom torkas på dammens östra strand innan den forslas bort, vilket orsakar luktolägenheter och skadar de andra växterna längs med dammens stränder.

Underhåll

Om du har respons om grönområdenas underhåll ska du skicka e-post till kunnossapito@kauniainen.fi. Tel. 050 411 8656, 050 548 0391.