Stadsbildskommittén fungerar som sakkunnigorgan inom byggnadstillsynen med uppgift att bedöma kvaliteten på byggprojekt med avseende på stadsbilden.

Efter att en projektansökan har lämnats in i Lupapiste avgör byggnadstillsynen vilka projekt som ska föras till stadsbildskommittén. Alla nybyggen förs till stadsbildskommittén för utlåtande, liksom alla projekt som kännbart påverkar stadsbilden och ingår i byggnadstillsynens kompetensområde. Utlåtande om projekten kan begäras redan i skissritningsfasen. Detta gör planeringen mer effektiv och då kan man också undgå onödiga ändringar i planerna i slutet av planeringen.

Stadsbildskommittén sammanträder en gång i månaden och föredragningslistan med presentationsmaterial sänds till medlemmarna på torsdagen föregående vecka. Mötesprotokollet blir klart samma vecka och protokollutdragen förs in i Lupapiste där de som är delaktiga i projektet kan läsa dem.

Presentationsmaterialet för projektet ska sändas per e-post som en enda pdf-fil till sirkka.lamberg@grankulla.fi senast en vecka före stadsbildskommitténs möte.  Filstorleken får vara högst 5 megabytes (Mb).

Presentationsmaterialet ska omfatta alla väsentliga planer som har en inverkan på omgivningen, såsom:

  • byggnadens placering på tomten
  • byggnadens höjdläge i relation till omgivningen
  • planer för bearbetning av terrängen, visade så att granntomternas höjdlägen kan bedömas
  • träd och annan växtlighet som ska bevaras, med särskild fokus på en grönskande gatuvy
  • arrangemang på gården och fordonsanslutningens placering. Fordonsanslutningen får vara högst 6,5 meter bred.
  • Placeringen av byggnaderna på granntomterna, med höjdläge, takformer, fasadmaterial och färger

Utöver ovan nämnda planer ska man också sända stadsbildskommittén en skild områdesfasadritning, dvs. miljöutredning, där byggnaden som planeras och byggnaderna som finns på de intilliggande tomterna visas med rätta höjdlägen. Utredningen kan kompletteras med fotografier. Utredningen ska göras med utgångspunkt i ögonhöjd och med tillräcklig omfattning för att visa den faktiska gatuvyn. Då inverkan på stadsbilden bedöms, fästs uppmärksamhet vid det visuella intryck en byggnad eller struktur ger i kontexten av sin omgivning.

Mötestidtabell och medlemmar