Byggnadsutskottet fungerar som det kollegiala organ som avses i markanvändnings- och bygglagen och har hand om de myndighetsuppgifter som gäller byggnadstillsynen i staden.

Byggnadsutskottet sammanträder i regel en gång i månaden, utom i juli. Presentationsmaterial som ska lämnas in till utskottets sammanträden ska lämnas in till Grankulla stads byggnadstillsyn via e-tjänsten Lupapiste.fi, minst 1,5 vecka före sammanträdet.

Mötestidtabell, medlemmar och föredragnislistor