Den som är missnöjd med ett tillståndsbeslut som har fattats av en tjänsteinnehavare kan söka ändring genom att rikta ett skriftligt rättelseyrkande till byggnadsutskottet. Tidsfristen för rättelseyrkandet är 14 dagar från dagen då beslutet meddelades.

Ändring i tillståndsbeslut som har fattats av byggnadsutskottet söks hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärstiden är 30 dagar från det beslutet meddelades.

Ändring i beslut som har fattats av Helsingfors förvaltningsdomstol söks hos Högsta förvaltningsdomstolen. Besvärstiden är 30 dagar. Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas. Närmare anvisningar om sökande av ändring bifogas med varje tillståndsbeslut.