Tall

Trädfällning i Grankulla

När en tomtägare har behov av att fälla träd på sin tomt, ska det göras ett besök på tomten (sk. trädbesiktning) för att bedöma behovet av tillstånd för miljöåtgärder. Besöket, som är gratis, beställs hos stadsträdgårdsmästaren eller underhållsträdgårdsmästaren. Besöket går ut på att ta ställning till om det behövs tillstånd för fällningarna eller ej.

Under besöket görs varken undersökningar av trädens skick eller skötselplaner utan de kan tomtägaren beställa hos företag inom trädvårdsbranschen. För fällning av farliga träd behövs inte vare sig bedömningsbesök eller tillstånd för miljöåtgärder. Att trädet var farligt måste kunna verifieras efteråt med hjälp av t.ex. foton.

Obs! Under fåglarnas häckningsperiod får man fälla endast farliga träd som riskerar att falla omkull. Då man planerar tidpunkten för trädfällningen, ska man beakta att alla fåglar enligt naturvårdslagens 39 § är fridlysta under häckningsperioden, och bör då beredas bofrid. Störningar vid förökningsplatserna ska då undvikas. Det är även förbjudet att flytta eller förstöra bon eller ägg samt ofreda ruvande fåglar eller fågelungar under denna tid. Den känsligaste häckningsperioden sträcker sig från april till augusti. Under fåglarnas häckningsperiod utförs endast nödvändiga besök på tomten för att bedöma behovet av tillstånd för miljöåtgärder.

Staden fäller de träd i gatugrönområden, parker och tätortsskogar som konstaterats vara i dåligt skick och farliga. Invånarna kan anmäla sådana träd till staden. Staden gör också skötselgallring i den ordning som anges i naturvårdsplanen.

Kontakt

När det gäller trädbesiktningar eller träd som är i dåligt skick inom stadens område, kontakta:

Träd i dåligt skick, gallringar på tomten mm.

Underhållsträdgårdsmästare Minna Aavalehto, tfn 050 411 8656, e-post: förnamn.efternamn@grankulla.fi. Tjänstetid för underhållsenheten (underhållsträdgårdsmästare) må-to kl. 7-15.30, fr kl. 7-13.45.

Trädbesiktningar för bygglov

Stadsträdgårdsmästare Emmi Silvennoinen, tfn 050 500 4128, e-post: förnamn.efternamn@grankulla.fi. Före besiktningen ska man tydligt märka ut de områden där trädfällning planerats på grund av förestående byggarbeten.

När behöver man tillstånd?

Trädfällning inom detaljplanerat område regleras av 128 § i markanvändnings- och bygglagen, där det bestäms om tillstånd för miljöåtgärder. Tillstånd behövs inte för arbeten som är nödvändiga för att genomföra general- eller detaljplanen eller som överensstämmer med ett beviljat bygglov eller åtgärdstillstånd, och inte heller för åtgärder med ringa verkningar.

Tillstånd för miljöåtgärder behövs, om trädfällningen påverkar landskapet och inte utgör en åtgärd med ringa verkningar. Behovet av tillstånd avgörs av stadsträdgårdsmästaren eller underhållsträdgårdsmästaren. Tillstånd söks hos miljöchefen.

Det finns klara skäl för att fälla ett träd och inget tillstånd för miljöåtgärder behövs, om det under bedömningsbesöket har konstaterats att trädet ser ut att vara i dåligt skick, är svårt rötskadat eller lider av kronutglesning, eller om det orsakar betydande skada för avlopp, täckdiken, byggnader eller annan egendom.

Ansvaret för trädens skick ligger hos fastighetens ägare eller innehavare, som ska följa med hur träden mår och vidta nödvändiga åtgärder för att fälla eller bevara träden. Fastighetens ägare eller innehavare ansvarar också för de skador som orsakas av ett fallet träd.

Grunder för bevarande av träd

  • Så många träd som möjligt bör bevaras i stadens område bl.a. för att Grankulla ska behålla sin lummiga framtoning.
  • Vi värnar särskilt om enskilda vackra träd, grupper av träd och skogsdungar, ädla löv- och barrträd samt träd som har en unik form eller ett speciellt växtsätt.
  • Träd och trädgrupper som klart skyddar mot vind, luftföroreningar, buller och andra störningar bör bevaras i så stor utsträckning som möjligt (samhällstekniska nämnden § 21, 2016).
  • Skydd av träd, växtlighet och naturområden
  • I samband med trädgårdsplanering och byggarbeten bör man beakta den inverkan dylika arbeten kan ha på växtlighetem på tomten, och då i synnerheten på träden. Staden har därför sammansatt anvisningar, vars syfte är att bistå planerare och anläggare/byggare då de bedömer möjligheterna att bevara växtligheten på byggplatsen och att välja rätt skyddsåtgärder.

Skydd av träd, växtlighet och naturområden

I samband med trädgårdsplanering och byggarbeten bör man beakta den inverkan dylika arbeten kan ha på växtlighetem på tomten, och då i synnerheten på träden. Staden har därför sammansatt anvisningar, vars syfte är att bistå planerare och anläggare/byggare då de bedömer möjligheterna att bevara växtligheten på byggplatsen och att välja rätt skyddsåtgärder.