Frivilligorganisationer och samfund inom social- och hälsovården kan ansöka om verksamhetsunderstöd för verksamhet som kompletterar stadens egen verksamhet och stödjer uppfyllandet av dess mål. Den verksamhet som stöds ska vara inriktad på invånare i Grankulla stad. Till ansökan ska bifogas en redovisning för hur anslaget för föregående år har använts jämte verksamhets- och räkenskapsberättelse samt budget och verksamhetsplan för innevarande år.

Ansökningsblanketter finns att få i stadshusets info (Grankullavägen 10) eller på socialbyrån (Grankullavägen 7).

Lämna in ansökningar mer bilagor för år 2021 senast 29.3.2021 till adressen:

Grankulla stad/Social- och hälsovårdsutskottet
Registraturen
Grankullavägen 10, 02700 Grankulla