Uppföljningen av hela stadens verksamhet och av genomförandet av utvecklingsstrategin samt målen och ekonomin under året rapporteras månatligen till stadsstyrelsen (ekonomisk översikt).

Två gånger om året utarbetas en delårsrapport där det redogörs för driftsbudgetens utfall enligt situationen 30.4 och 31.8 och därtill utarbetas en prognos för hela årets utfall i förhållande till den fastställda budgeten.

Prognosen för investeringsutfallet följs upp månatligen och utgör en del av den ekonomiska rapporteringen (ekonomisk översikt). Samtidigt rapporteras regelbundet om betydande avvikelser i hur arbetena fortskrider jämfört med arbetsplanen.