Det första välfärdsområdesvalet ordnades 23.1.2022. Vid välfärdsområdesvalet valdes välfärdsområdesfullmäktige som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovården samt räddningsväsendet i välfärdsområdet.

Välfärdsområdesfullmäktige fattar beslut om närservicen till exempel vid social- och hälsostationer, tjänsterna för personer med funktionsnedsättning, tjänsterna för äldre och räddningsväsendet. 

Till Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige valdes 79 ledamöter.

Välfärdsområdena har självstyre inom sitt område och den högsta beslutanderätten utövas av väl-färdsområdesfullmäktige. Det finns 21 välfärdsområden i Finland. I Helsingfors ansvarar stadsfullmäktige för välfärdsområdestjänsterna.

Nästa välfärdsområdesval förrättas 13.4.2025.