Vi publicerar alla våra lediga arbetsplatser i Kuntarekry. Genom att klicka på arbetsannonsen nedan kan du läsa mer och ansöka om platsen via Kuntarekry.

Ansökningshandlingarnas offentlighet

Ansökningshandlingarnas offentlighet baserar sig på lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Ansökningarna blir offentliga det ögonblick då de anländer till stadens rekryteringssystem eller registratorskontor. I praktiken innebär detta att vem som helst (t.ex. en kommuninvånare, en anställd vid staden, medier) kan be att få se ansökan i stadens registratorskontor, eller en namnlista över sökanden. Ansökaren kan i sin ansökan framföra ett önskemål att hens namn inte publiceras i t.ex. medier. Önskemålet vidareförmedlas till medierepresentanten som ber om informationen, men beslutet om att publicera namnet ligger hos medierna.

I ansökningar som ges ut döljs sådana uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighetslagen, såsom uppgifter om sökandes privatliv, årsinkomster, totala förmögenhet, politiska övertygelse, klientförhållande inom socialvården eller hälsotillstånd. Sökandes kontaktuppgifter är sekretessbelagda om sökanden har bett om detta och ifall hen har en motiverad orsak att tro att hens egen eller hens familjs hälsa kan hotas.

Staden publicerar inte själv ansökningar eller en lista på sökandenas namn medan ansökningen är pågående. Namnet och uppgifter om utbildningsnivån, arbetserfarenheten och kompetenser för sökanden som kommit till intervjuskedet eller längre i ansökningsprocessen publiceras dock i tillsättningsbeslutet. Uppgifterna är synliga tills tidsfristen för sökande av ändring av beslutet löper ut.