Tillbaka till aktuellt
15.2.2023 | Kultur

Grankulla stad beviljar årligen understöd och stipendier för att stödja lokala föreningar, verksamhetsgrupper och enskilda utövare i deras verksamhet. Understöd kan sökas för idrotts-, bildnings-, ungdoms- eller social- och hälsovårdsverksamhet.

Understöd för idrott

Verksamhetsunderstöd
Verksamhetsunderstöd kan i första hand sökas av idrottsföreningar och -klubbar som har Grankulla som hemort. Verksamhetsunderstöd kan sökas till stöd för den stadgeenliga verksamhet som bedrivs av en idrottsförening eller -klubb.

Projektunderstöd
Projektunderstöd kan sökas för syften som ligger utanför den ordinarie idrottsverksamheten, bl.a. för att arrangera större evenemang eller betydande tävlingar eller för något annat välmotiverat ändamål.

Träningsstipendier för idrottare
Träningsstipendier kan sökas av idrottare och tränare som är fast bosatta i Grankulla eller har fast verksamhet i staden. Unga sökande under 29 år prioriteras och stipendiets avsikt är att stödja den sökandes idrottsverksamhet eller ge möjlighet till vidare studier inom den egna sportgrenen. Stipendiet kan även vid särskilt vägande skäl beviljas som studiestöd för en begåvad studerande.

Mer information ges av idrottschef tero.kuivalainen@kauniainen.fi

Understöd för kultur

Verksamhetsunderstöd
Verksamhetsunderstöd kan sökas av registrerade eller oregistrerade kultursammanslutningar som har Grankulla som hemort eller som bedriver kulturverksamhet i Grankulla på permanent basis. Verksamhetsunderstöd kan sökas som stöd för kulturverksamhet som nämns i föreningens verksamhetsplan, t.ex. resekostnader, arvoden, stöd till föreningens medlemmar samt hyres- och driftskostnader.

Projektunderstöd
Projektunderstöd kan sökas för kulturprojekt eller andra välmotiverade ändamål. Projektunderstöd kan användas för kostnader som uppkommer i samband med det projekt som stöds.

Konstnärsstipendium
Konstnärsstipendium kan sökas av en konstnär som är fast bosatt i Grankulla eller som bedriver konstnärlig verksamhet i Grankulla på permanent basis. Stipendiet är avsett som stöd för konstnärlig eller litterär verksamhet eller som stöd för fortsatta studier inom konstnärens egen konstart. Stipendiet kan även vid särskilt vägande skäl beviljas som studiestöd för en begåvad konststuderande.

Mer information ges av byråsekreterare elina.pynnonen@kauniainen.fi

Understöd för ungdomsverksamhet

Verksamhetsunderstöd
Verksamhetsunderstöd kan sökas för ungdomsverksamhet som drivs av ungdomsföreningar verksamma i Grankulla, för annan verksamhet som ordnas av ungdomarna själva eller för övrig ungdomsverksamhet. Verksamhetsunderstöd kan sökas av ungdomsföreningar och –sammanslutningar samt andra fria ungdomsgrupper för Grankullaungdomar, under förutsättning att minst 2/3 av medlemmarna är Grankullabor i åldern 7–28 år. 

Projektunderstöd
Projektunderstöd kan sökas som ett engångsbidrag, t.ex. för att ordna ett enskilt evenemang vid en viss tidpunkt, för resebidrag, som bidrag till att införskaffa material och utrustning som behövs för verksamheten, eller för något annat välmotiverat ändamål, t.ex. verksamhet inom fria ungdomsgrupper.

Mer information ges av ungdomsledare kermit.haapalainen@kauniainen.fi

* * *
Läs principerna för beviljande av understöd innan du fyller i din ansökan.
Principerna för beviljande av understöd finns att läsa på kultur- och fritidstjänsternas och stadens webbplats. Understöd beviljas för sådan verksamhet som är i linje med Grankulla stads värderingar och som bidrar till att stadens strategiska målsättningar uppfylls samt kompletterar stadens egen serviceverksamhet.

Understöden för kultur- och fritidsverksamhet söks på ett formulär som är gemensamt för alla kultur- och fritidssektorns understöd och stipendier. Formuläret finns att få i stadshusets info (Grankullavägen 10) eller också kan man skriva ut det via stadens webbplats.

Ansökningstiden börjar 15.2.2023.
Ansökningarna med bilagor adresseras till den verksamhet de gäller och lämnas in till Grankulla stad, Registraturen, Grankullavägen 10, 02700 Grankulla eller registratur@grankulla.fi senast 31.3.2023 kl. 15.