Tillbaka till aktuellt
28.9.2021

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona följer de riksomfattande riktlinjerna om rekommendationen om distansarbete. Följaktligen rekommenderas att distansarbetet fortsätter fram till den 15 oktober 2021, och sedan upphör den hälsobaserade rekommendationen om distansarbete i huvudstadsregionen. Därefter kan man börja följa arbetsplatsernas egen praxis.

Beträffande rekommendationen att använda ansiktsmask inväntas ännu riksomfattande riktlinjer.

Dessutom fäste huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona uppmärksamhet vid att det i social- och hälsovårdsministeriets styrningsbrev beträffande hybridstrategin föreslås att epidemiskeden i enlighet med den tidigare verksamhetsplanen fortfarande bör följas på områdena. Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona betonar att kriterierna för epidemiskeden i enlighet med den tidigare verksamhetsplanen har föråldrats, och de borde uppdateras så att de är enhetliga i hela landet.

Hälsosäker inresa i landet och städernas åtgärder vid gränserna
Helsingfors och Vanda städer samt HUS har utvecklat en stickprovsmodell som följer ramarna i den gällande lagstiftningen och som ska användas för hälsosäkerhetskontrollerna som görs vid gränserna.

I fortsättningen kommer passagerare som anländer via gränsövergångsställena i Helsingfors och Vanda, alltså på Helsingfors-Vanda flygplats och Helsingfors hamnar, att delas in i olika linjer beroende på hurdant coronaintyg de har.

Särskilt vid rusningstid kommer man endast att kontrollera intygen för dem som fått en full vaccinationsserie och dem som haft coronavirussjukdomen under de sex senaste månaderna genom stickprov. De begränsade social- och hälsovårdsresurserna kommer att riktas till personer som visar upp intyg på negativt coronatestresultat samt personer som anländer till Finland helt utan intyg. Personer som kommer från länder med låg incidenssiffra kontrolleras inte alls.

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona bereder det lokala beslutsfattandet

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland huvudstadsregionens koordineringsgrupp för coronaviruset. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder.

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för hens behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen.

Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet.

Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordineringsgruppen.