Tillbaka till aktuellt
7.9.2021

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona föreslår att coronatestningen i huvudsak inte skulle gälla vaccinerade personer som är symtomfria eller har lindriga symtom som fick sitt andra vaccin för minst en vecka sedan, eller dem som haft en konstaterad coronavirusinfektion under de sex senaste månaderna och som fått ett vaccin. 

Ändringen skulle dock inte gälla till exempel personer som man vet att exponerats för coronaviruset, personalen inom social- och hälsovårdens klientarbete, eller omsorgs- och vårdenheter för äldre. 

Före dessa riktlinjer kan verkställas behövs det dock noggrannare riktlinjer om att inrikta testningen som gäller hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. 
 
Anvisningarna för hobbyverksamheten i huvudstadsregionen har uppdaterats 

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona uppdaterade sina anvisningar för hobbyverksamheten i och med att kravet på två meters avstånd avskaffades och undervisnings- och kulturministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd gav nya anvisningar om hobbyverksamhet. 

Utgångspunkten är att hobby- och tävlingsverksamhet ska vara möjlig inomhus och utomhus för alla åldrar. Inom hobbyverksamheten som genomförs i städernas lokaler gäller särskilda instruktioner som förbättrar hälsosäkerheten, och om man bryter mot dessa kan det leda till att lokalreservationer avbokas eller att verksamheten avbryts. Enligt instruktionerna ska alla tränings- och verksamhetsformer inomhus genomföras så att man kan undvika närkontakt eller att närkontakt minskas betydligt i verksamheten. Vid behov ska gruppstorlekarna vara mindre än normalt.  

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona konstaterade att hobbygruppens sammansättning inte behöver vara etablerad eller basera sig på förhandsanmälan. Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona följer principen barn och unga först i sitt beslutsfattande, och med detta beslut vill gruppen trygga genomförandet av idrottsverksamhet med låg tröskel, såsom idrottsklubbar för skolelever och ungdomsarbetets grupper. 

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona rekommenderar starkt att handledare och alla över 12 år fortfarande använder ansiktsmask inomhus såvida hälsoskäl inte absolut hindrar användningen av mask. Man behöver inte använda ansiktsmask under idrottsprestationer. Föräldrar och följeslagare ska inte vistas i hobby- eller omklädningsutrymmena. Vid varje hobbytillfälle ska man göra upp en förteckning över deltagarna.  

Instruktionerna följs i alla lokaler som förvaltas av städerna. Även privata aktörer rekommenderas följa samma instruktioner.  

 
Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona bereder det lokala beslutsfattandet 

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland huvudstadsregionens koordineringsgrupp för coronaviruset. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder. 

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för hens behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen. 

Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet. 

Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordineringsgruppen.