Tillbaka till aktuellt
7.1.2022

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beslutat att förlänga det beslut om stängning av idrotts- och rekreationsutrymmen som är i kraft inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Förlängningen gäller tiden 11 – 24 januari 2022. Även den för närvarande gällande begränsningen av sammankomster, som förbjuder inomhustillställningar, förlängs samtidigt till slutet av januari. Enligt sjukvårdsdistriktets bedömning som baserar sig på lägesbilden är det epidemiologiska läget så allvarligt att det inte är möjligt att lätta på restriktionerna.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger det för närvarande gällande beslutet om stängning av vissa utrymmen för idrotts-, rekreations- och fritidsaktiviteter i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt till och med den 24 januari 2022. Det nuvarande beslutet är i kraft till och med den 10 januari 2022.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands nya stängningsbeslut gäller fortsättningsvis alla utrymmen som det är möjligt att stänga enligt paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar och berör de aktörer som disponerar över utrymmena när de används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet. Utrymmena är följande:

  • utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott
  • träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
  • allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
  • dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
  • nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus
  • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
  • allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

”Det är på basis av sjukvårdsdistriktets utlåtande uppenbart att det tillsvidare inte är möjligt att lätta på stängningen av utrymmen eller exkludera vissa utrymmen från beslutet”, säger överinspektör Oona Mölsä vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. ”Omikronvarianten utgör nu ett mycket allvarligt hot mot hälso- och sjukvårdens kapacitet och det krävs därför att regionförvaltningsverket vidtar de bekämpningsåtgärder som föreslagits i sjukvårdsdistriktets utlåtande och som regionförvaltningsverket inom ramen för lagen kan besluta om.”

Utrymmena som måste stänga kan emellertid användas för hobbyverksamhet för barn och unga som är födda år 2003 eller senare. Åldersgränsen har höjts så att alla som ifjol har fyllt 18 år kan delta i verksamheten i utrymmen som enligt det nya beslutet annars ska hållas stängda. I verksamheten måste även deltagarnas hälsosäkerhet beaktas.

Utrymmena kan även användas för lagstadgade tjänster, exempelvis medicinsk rehabilitering, skolornas gymnastikundervisning och för att ordna coronavaccinering. Även förhandsröstning i välfärdsområdesvalet är tillåtet i utrymmen som i övrigt måste hållas stängda. Stängningsbeslutet gäller inte heller professionell idrott eller verksamhet som hör till privat- eller familjelivet.

Sjukvårdsdistriktet och kommunerna har även bedömt att det kunde vara möjligt för dem som har specialsimkort att träna i simhallarna trots stängningsbeslutet. I nuläget har regionförvaltningsverket dock inte kunnat göra någon dylik avgränsning av beslutet.

”Vi anser att det är viktigt, särskilt om stängningarna blir långvariga, att ta hänsyn inte bara till dem som får lagstadgade tjänster och barn och unga, utan även sådana grupper som påverkas särskilt negativt av restriktionerna. Saken kräver dock närmare utredningar, i synnerhet ur ett likabehandlingsperspektiv. Exempelvis specialsimkortet används enligt vår uppfattning inte på samma sätt i alla kommuner”, konstaterar Oona Mölsä.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger med det nya beslutet även den gällande begränsningen av sammankomster i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt till och med den 31 januari 2022. Enligt beslutet är alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus förbjudna. Utomhus har antalet deltagare i sammankomster inte begränsats, men deltagarnas hälsosäkerhet måste även i fortsättningen beaktas i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar.

Användningen av olika utrymmen för kunder, deltagare och allmänhet på ett hälsosäkert sätt effektiviseras av Regionförvaltningsverket i Södra Finlands förlängningsbeslut som också fattats den 7 januari för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Enligt beslutet är aktörerna som ansvarar för användningen av utrymmena skyldiga att med sådana åtgärder som de själva väljer förebygga smittrisken till följd av närkontakter. Aktörerna kan exempelvis begränsa antalet kunder, se till att kunderna anländer i omgångar eller placera kundplatserna glest. Aktören som ansvarar för utrymmet ska även anteckna åtgärderna i en plan som hålls framme så att kunderna kan se den. Regionförvaltningsverkets beslut baserar sig på paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar och är i kraft till och med den 31 januari 2022.

(Närmare information om beslutets innehåll i praktiken finns på regionförvaltningsverkets webbplats under Vanliga frågor om coronaviruset)