Tillbaka till aktuellt
21.9.2021

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona föreslår för Regionförvaltningsverket i Södra Finland att begränsningar gällande offentliga tillställningar inte behöver förlängas efter den 30 september 2021.  

Samtidigt beslöt huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona att kommunernas återstående egna begränsningar beträffande användningen av idrotts- och motionslokaler samt hobbyverksamhet kommer att avskaffas från och med den 1 oktober. Från och med början av oktober tillämpas inte längre begränsningar på deltagarantalet i motionslokaler för öppet bruk såsom simhallar, gym och timmar för gruppmotion. Samtidigt kommer anvisningarna för hobbyverksamhet i lokaler som drivs av städerna att omvandlas från en skyldighet till en rekommendation. 

 I organiseringen av hobbyverksamhet rekommenderas det även i fortsättningen bland annat att hobbygruppen träffas i samma sammansättning, att man undviker kontakt med andra hobbygrupper och att man inte deltar i hobbyverksamhet om man har förkylningssymtom. I hobbyverksamheten rekommenderas det att man undviker onödig fysisk kontakt samt följer allmänna anvisningar om hand- och hosthygien. Anvisningen för hobbyverksamheten gäller tills vidare. 

Den omfattande rekommendationen om distansarbete och rekommendationen om användning av ansiktsmask hålls i kraft tills vidare. Beträffande dessa inväntas regeringens riksomfattande riktlinjer. 

Dessutom rekommenderar städerna i huvudstadsregionen samt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt att statsrådet brådskande bereder regeringens proposition till lag om ändring av 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Koordineringsgruppen för corona anser att social- och hälsovårdspersonalen som avses i paragrafen bör ha det skydd som vaccin ger även mot sjukdomen som orsakas av coronaviruset.  

Grankulla stads befolkningsskyddsgrupp behandlar och beslutar om förslagen i slutet av veckan.

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona bereder det lokala beslutsfattandet 

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland huvudstadsregionens koordineringsgrupp för coronaviruset. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder. 

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för hens behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen. 

Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet. 

Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordineringsgruppen.