Staden gör sina anskaffningar i enlighet med lagen om offentliga upphandlingar och stadens egna anvisningar. Anskaffningarna upphandlas enligt upphandlingslagen då när de i lagen nämnda tröskelvärdena överskrids, det vill säga då värdet på anskaffningen överstiger de summor som nämns i lagen (se nedan). Anskaffningar vars värde understiger gränserna i lagen upphandlas som småskalig upphandling.

De nationella tröskelvärdena framgår från 25 § i ovan nämnda lag och är (exklusive mervärdesskatt):
– 60 000 euro för varuupphandling, tjänsteupphandling och projekttävlingar, och
– 150 000 euro för byggentreprenader.

Vi publicerar meddelanden om våra upphandlingar i huvudsak på finska, det vill säga det språk vi använder i anbudsförfrågningarna.

Upphandling som underskrider de nationella tröskelvärdena

Dessa upphandlingar läggs i huvudsak upp i en skild tjänst för småskaliga upphandlingar som ligger under det nationella tröskelvärdet enligt upphandlingslagen. Tjänsten kan också användas för minikonkurrensutsättningar inom existerande ramavtal.

Upphandling som överskrider de nationella tröskelvärdena

Meddelanden om upphandlingar som överstiger det nationella tröskelvärdet publiceras i HILMA, antingen nationellt eller inom hela EU, beroende på upphandlingens värde.

Småskaliga upphandlingar och nationella upphandlingar som inte är publicerade i anbudstjänsten

Anbudsförfrågningar publiceras i huvudsak i det elektroniska upphandlingssystemet, se ovan. Om de nämnda upphandlingssystemen inte används publiceras anbudsförfrågningarna här: