Du kan få stöd för privat vård av barn (privatvårdsstöd) om ditt barn vårdas av en person som du anställt eller av en privat dagvårdsproducent. Barnet måste vara under skolåldern. Du kan inte få stöd för privat vård om barnet deltar i kommunal småbarnspedagogik.

Till privatvårdsstödet hör följande:

  • vårdpenning
  • vårdtillägg
  • ett eventuellt kommuntillägg, beroende på hemkommun.

En förälder eller en annan vårdnadshavare kan ansöka om privatvårdsstöd. Stödet betalas ändå alltid direkt till den privata vårdaren eller till producenten av småbarnspedagogik. Privatvårdsstödet är skattepliktig inkomst för producenten av småbarnspedagogik, men inte för den familj som ansöker om stödet.

Vårdpenning och vårdtillägg betalas separat för varje barn som är berättigat till stöd.

Familjens inkomster inverkar inte på vårdpenningens belopp. Vårdpenning betalas separat för varje barn som är berättigat till stöd. Vårdpenningens belopp är 174,59 euro per månad för varje barn.

Stödet kan högst vara lika stort som vårdavgiften.

Vårdtilläggets belopp är beroende av familjens storlek och bruttoinkomster. Vårdtillägget är högst 146,82 euro per månad för varje barn. Vårdtillägg betalas för alla barn under skolåldern, om föräldrarnas inkomster ligger under inkomstgränserna.

Kommuntillägget i Grankulla är för heldagsvård på daghem eller gruppfamiljedaghem 480 euro/mån för barn under 3 år och 330 euro/mån för barn i åldern 3-6 år. I familjedagvård är kommuntillägget 290 euro/mån för barn under 3 år och 160 euro/mån för barn i åldern 3-6 år. Vid anställning av privat vårdare är tillägget 550 euro/mån för barn under 3 år och 130 euro/mån för barn i åldern 3-6 år. En förutsättning för att kommuntillägg betalas är dessutom att den privata heldagsvården räcker minst en månad. Kommuntillägg till privatvårdsstöd betalas inte för juli månad.

Syskontillägg

I Grankulla tas i bruk från och med 1.1.2019 ett syskontillägg till stödet för privat vård i Grankulla. Tillägget är högst 145 euro/månad och uppgår högst till det belopp med vilket tjänsteproducenten sänker familjens avgifter från och med familjens andra barn. Syskontillägg betalas till familjer som har fler än ett barn i småbarnspedagogik som ordnas med stöd för privat vård i ett daghem, ett gruppfamiljedaghem eller familjedagvård hemma hos vårdaren.

Syskontillägg betalas också till familjer som har barn både i kommunal småbarnspedagogik eller småbarnspedagogik som ordnas som köpt tjänst och i småbarnspedagogik som ordnas med stöd för privat vård i ett daghem, ett gruppfamiljedaghem eller familjedagvård hemma hos vårdaren. Syskontillägget betalas från och med familjens andra barn i småbarnspedagogik till den privata dagvårdsenheten enligt fakturering minst varje halvår. Till fakturan ska en utredning bifogas om att klientavgiften har sänkts med samma belopp som den som staden faktureras för.

Familjerna anhåller alltså inte själva för syskontillägget av staden, utan serviceproducenten (daghemmet, gruppfamiljedaghemmet eller familjedagvårdaren) anhåller om det av staden och påvisar i samband med anhållan, att klientavgiften har sänkts med samma belopp som den som staden faktureras för.

Tilläggsinformation: www.kela.fi/web/sv/stod-for-privat-vard