Klientavgifterna räknas ut som procentandel av familjens bruttoinkomster. Den högsta avgiften för småbarnspedagogik på heltid är från och med 1.8.2023 för det yngsta barnet 295 euro/månad, för det näst yngsta barnet (40 %) 118 euro/månad och för familjens övriga barn 20 % av avgiften för det yngsta barnet i småbarnspedagogik på heltid. Familjens storlek, inkomster samt antalet barn och timmar som barnet/barnen deltar i småbarnspedagogiken påverkar avgiftens storlek. Avgiftsgrunderna i sin helhet hittas längst ner på sidan.

Inkomstutgifter

Vårdnadshavarna bär ansvaret för att staden har korrekt information om familjens inkomster. Bristfälliga eller felaktiga inkomstuppgifter leder till att familjen betalar den högsta avgiften. Inkomstuppgifter måste anges åtminstone i följande fall:

  1. inom två veckor efter att barnet börjat inom småbarnspedagogiken
  2. då det sker förändringar i familjens inkomster (+-10 %)
  3. då storleken på familjen förändras
  4. då nytt verksamhetsår inleds

Familjer som inte lämnar in en inkomstutredning och bilagor vid behov betalar högsta avgift. Beslut om avgift som fattats på basis av bristfälliga inkomstuppgifter korrigeras inte retroaktivt. Du kan skicka den ifyllda inkomstutredningsblanketten jämte bilagor skannade till adressen varhaiskasvatuksenmaksut@kauniainen.fi

Den elektroniska inkomstutredningen hittar du nere på sidan.

Klientavgifternas inkomstgränser

FamiljestorlekMinimiinkomstgräns fr.o.m. 1.8.2023
(då bruttoinkomsten underskrider gränsen är avgiften = 0 € /mån)
Avgifts-procentMaximiinkomstgräns fr.o.m. 1.8.2023
(då bruttoinkomsten överskrider gränsen är avgiften = 295 €/mån)
2387410,76626
3499810,77750
4567510,78427
5635310,79105
6702810,79780

Räkna ut klientavgiften?

(vårdnadshavarens/-havarnas bruttoinkomst per månad – miniminkomstgräns) x 10,7 % = klientavgift €/mån

Exempelfamiljen består av två vuxna och ett barn och vårdnadshavarnas bruttoinkomst per månad är 6000 €

(6000 €/mån – 4998 €) x 10,7 % = 107,21 €/mån

Ett estimat på avgiften får ni också med hjälp av klientavgiftsupsskattningen.

Tider inom småbarnspedagogik

För småbarnspedagogik på heltid i minst 35 timmar/vecka i genomsnitt betalas 100-procentig avgift.

En avgift motsvarande 80 % av avgiften för småbarnspedagogik på heltid tas ut för småbarnspedagogik under minst 25 timmar men högst 35 timmar i veckan.

En avgift motsvarande 60 % av avgiften för småbarnspedagogik på heltid tas ut för småbarnspedagogik under högst 25 timmar i veckan.

Då de genomsnittliga veckotimmarna för småbarnspedagogiken räknas ut, beaktas utöver barnets dagliga deltagande i småbarnspedagogiken också barnets regelbundna förhandsanmälda frånvarodagar i kalendermånaden.

Om barnets regelbundna dagliga tid i småbarnspedagogiken och om barnets frånvarodagar ingås i förväg ett skriftligt avtal med enheten för småbarnspedagogik. Familjens semestrar (t.ex. höst-, jul- och sportlov) och barnets sporadiska frånvaro räknas inte som regelbundna frånvarodagar.

Hur frånvaro påverkar klientavgiften

Månadsavgift tas ut också för frånvarodagar med nedan nämnda undantag:

  1. Om barnet på grund av sjukdom är borta från småbarnspedagogiken alla verksamhets­dagar under en kalendermånad, debiteras ingen avgift
  2. Om barnet på grund av sjukdom är borta från småbarnspedagogiken mer än 11 verksamhetsdagar under en kalendermånad, debiteras halva månadsavgiften
  3. Om barnet av en annan orsak än sjukdom är borta från småbarns­pedagogiken alla dagar under en kalendermånad, debiteras halva månadsavgiften.

Juli månad är avgiftsfri förutsatt att barnet börjat inom kommunal småbarnspedagogik senast i september föregående år.

Månaden som fakturerasFörfallodatum
1.- 30.6.202331.7.2023
1.- 31.7.202331.8.2023
1.- 31.8.202330.9.2023
1.- 30.9.202331.10.2023
1.- 31.10.202330.11.2023
1.- 30.11.202331.12.2023
1.- 31.12.202331.1.2024

Kontaktinformation