Yhteystiedot Valikko

Päätöksenteko

Päätösvaltaa kaupungissa käyttävät kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, valiokunnat, keskusvaalilautakunta ja henkilöstöjaosto. Kunnallinen päätöksenteko on julkista ja toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat luettavissa joko yleisessä tietoverkossa tai viranhaltijan toimipaikassa.

Kuntalain 140 §:n mukaan päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle on sidottu pöytäkirjan nähtävänä pitoon yleisessä tietoverkossa. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäville.

Toimielinten pöytäkirjat saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa viikon kuluttua kokouksesta, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Pöytäkirjat ovat myös nähtävinä kaupungin virallisella ilmoitustaululla kaupungintalossa, Kauniaistentie 10, 02700 KAUNIAINEN. Jos pöytäkirjan julkaisupäivä sattuu pyhäpäiväksi tai muuksi sellaiseksi päiväksi, jolloin virastot yleisesti ovat suljettuina, pöytäkirjat julkaistaan nähtäville sitä seuraavana arkipäivänä.

Toimielinten kokousaikataulut ovat luettavissa ao. toimielimen kohdassa.

Luottamuselinten kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävänä kohdassa:
Esityslistat ja pöytäkirjat

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, joihin kuntalainen voi hakea muutosta kuntalain nojalla, tulevat yleisesti nähtäväksi, kun viranhaltijapäätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140 §). Muut viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä viranhaltijan toimipisteessä päätöstä seuraavan viikon maanantaina.

Viranhaltijoiden julkaistut päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kohdassa:
Viranhaltijapäätökset

Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Päätösasiakirjoissa saatetaan mainita myös liitteitä, joita ei julkaista internetissä (liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon). (Kuntalaki 410/2015, Julkisuuslaki 621/1999, Tietoyhteiskuntakaari 917/2014, Henkilötietolaki 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki 812/2000, Potilaslaki 785/1992, Laki julkisista hankinnoista 348/2007)

Kaupungin toimielinten yhteystiedot ja kokousaikataulut


Kaupunginvaltuusto
Sihteeri: hallintopäällikkö Camilla Söderström
puh. 050 411 0205
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kokousaikataulu
Kaupunginhallitus
Esittelijä: kaupunginjohtaja Christoffer Masar
puh. 050 411 0163
Sihteeri: hallintopäällikkö Camilla Söderström
puh. 050 411 0205
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi


Kokousaikataulu
Kulttuurivaliokunta
Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Heidi Backman
puh. 050 566 8800
Sihteeri: toimistosihteeri Elina Pynnönen
puh. 050 375 2267
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kokousaikataulu
Liikuntavaliokunta
Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Heidi Backman
puh. 050 566 8800
Sihteeri: toimistosihteeri Elina Pynnönen
puh. 050 375 2267
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kokousaikataulu
Nuorisovaliokunta
Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Heidi Backman
puh. 050 566 8800
Sihteeri: toimistosihteeri Elina Pynnönen
puh. 050 375 2267
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kokousaikataulu
Rakennusvaliokunta
Esittelijä/Sihteeri: johtava rakennustarkastaja Sirkka Lamberg
puh. 050 308 3211
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kokousaikataulu
Ruotsinkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta
Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Heidi Backman
puh. 050 566 8800
Sihteeri: talouspäällikkö Petri Mellanen
puh. 050 378 6711
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kokousaikataulu
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Esittelijä: sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen
puh. 050 355 3246
Sihteeri: talouspäällikkö Tommi Koskinen
puh. 050 383 4260
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kokousaikataulu
Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta
Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Heidi Backman
puh. 050 566 8800
Sihteeri: talouspäällikkö Petri Mellanen
puh. 050 378 6711
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kokousaikataulu
Tarkastusvaliokunta
Esittelijä: valiokunnan puheenjohtaja Olavi Filppula
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi
Sihteeri: tilintarkastaja Outi Koskinen
etunimi.sukunimi@fi.pwc.com

Kokousaikataulu
Yhdyskuntavaliokunta
Esittelijä: yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju
puh. 050 304 1234
Sihteeri: toimialasihteeri Leena Porvali
puh. 050 382 9233
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi


Kokousaikataulu
Keskusvaalilautakunta
Esittelijä/Sihteeri: kaupunginlakimies Lena Filipsson-Korento
puh. 050 354 0121
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi


Kokousaikataulu
Henkilöstöjaosto
Esittelijä/Sihteeri: henkilöstöpäällikkö Päivi Hytönen
puh. 050 382 2754
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi
Kokousaikataulu